BANNER

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในอาเซียน: ความแตกต่างระหว่างกฎหมายของมาเลเซียและไทย


 บทความ      28 Jan 2019

  


           กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าไม่เพียงแต่จะมีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเท่านั้น แต่เมื่อการแขงขันไดขยายจากภายในรัฐสูระดับภูมิภาค จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกฎหมายที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในกรณีของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ที่มีเป้าหมายในการสร้างตลาดเดียว (single market) ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ในแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านกฎระเบียบโดยรวมในระดับภูมิภาคให้อาเซียนมีนโยบายการแข่งขันและมีตลาดที่ทำงานตามกลไกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการใช้บังคับกฎหมายการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างประเทศและตามแนวทางที่อาเซียนได้ตกลงร่วมกัน[1]  จึงเห็นได้ว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้าก็ยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการกับพฤติกรรมตอตานการแขงขันในระดับภูมิภาค ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ตลอดจนขับเคลื่อนกระบวนการเปนตลาดรวม (single market) ใหเกิดขึ้นได้ดังเจตนารมณ์ ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเลือกศึกษากฎหมายของประเทศมาเลเซียเปรียบเทียบกับไทยเป็นกรณีศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายและนโยบายการแข่งขันในอาเซียนให้สอดคล้องกันต่อไปตามแผนงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในอาเซียน: ความแตกต่างระหว่างกฎหมายของมาเลเซียและไทย.pdf

© 2017 Office of the Council of State.