BANNER

แนวคิดและหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีต่อศาล


 บทความวิชาการ      10 Jan 2019

  


          โดยที่ในปัจจุบันปริมาณคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละศาลมีเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณคดีมากกว่ากำลังของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลซึ่งเป็นเหตุให้คดีเกิดความล่าช้า อีกทั้งแต่ละคดี กว่าจะถึงที่สุดก็ใช้เวลาหลายปีอันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน สำหรับการระงับข้อพิพาททางเลือกนั้นมีด้วยกันหลายวิธีโดยการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องเลือกวิธีการระงับข้อพาททางเลือกที่มีความเหมาะสมกับข้อพาทในเรื่องนั้น ๆ โดยแบ่งวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก ได้เป็นประเภทต่าง ๆ  อย่างไรก็ดี วิธีการไกล่เกลี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกที่คนในสังคม ใช้กันมาเป็นระยะเวลานาน ในอดีตนั้นการไกล่เกลี่ยยังไม่มีรูปแบบหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เป็นเพียงการ ทำหน้าที่ของพลเมืองดีหรือผู้หวังดีในการเจรจาเพื่อช่วยยุติเหตุขัดแย้งที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ปัจจุบัน กระบวนการยุติธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญและประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยจึงได้มีการนาวิธีการระงับ ข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยมาเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative Justice) อีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการโดยตรง

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: แนวคิดและหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีต่อศาล.pdf

© 2017 Office of the Council of State.