BANNER

อาเซียนกับการจัดการปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์


 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน      27 Dec 2018

  


           อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเติบโตเร็วที่สุดในโลก ซึ่งภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภูมิภาคอาเซียนจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ ๔๘๐ ล้านคน  นอกจากนี้ ภายในอาเซียนมีประชากรกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จึงทำให้อาเซียนเป็นตลาดสังคมออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก และจากการจัดอันดับ ๑๐ ประเทศผู้ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุดในโลก พบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียน ๔ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทยเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในอันดับดังกล่าว อย่างไรก็ดี ลักษณะของสังคมดิจิทัลในภูมิภาคก็นำมาซึ่งผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมียอดการใช้จ่ายออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น ๖ เท่า หรือประมาณ ๒๐๐ พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลดีในแง่ของเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: อาเซียนกับการจัดการปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ (Cybercrime).pdf

© 2017 Office of the Council of State.