BANNER

อาเซียนและสวิสเซอร์แลนด์มุ่งมั่นส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน


 ข่าวต่างประเทศ      05 Dec 2018

  


                 

                  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาเซียนและสวิสเซอร์แลนด์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเฉพาะสาขาอาเซียนและสวิสเซอร์แลนด์ ครั้งที่ ๓ (ASEAN-Switzerland Joint Sectoral Cooperation Committee: AS-JSCC) ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ซึ่งเป็นการประชุมที่ทั้งสองฝ่ายแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน  โดยเน้นย้ำถึงการดำเนินการตามโครงการที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน  ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือที่เกิดขึ้นนับแต่มีการเจรจาเฉพาะสาขากับสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
                  ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการวางแผนภายใต้ขอบเขตความร่วมมือคู่เจรจาเฉพาะสาขาระหว่างอาเซียนและสวิสเซอร์แลนด์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
(ASEAN-Switzerland Sectoral Dialogue Relations for 2017-2018) ซึ่งเป็นโครงการที่ครอบคลุมเรื่องสันติภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิค การจัดการภัยพิบัติการอพยพและการพัฒนาทักษะ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค และทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro Small and Medium Enterprises: MSMEs)
                    นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในอนาคต โดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยว สุขภาพของประชาชน การลดช่องว่างการพัฒนา สิทธิสตรี ความเท่าเทียมทางเพศสิทธิและสวัสดิการของเด็ก และการสนับสนุนเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน โดยอาเซียนและสวิสเซอร์แลนด์ยืนยันถึงความมุ่นมั่นที่จะดำเนินการด้วยมาตรการภายใต้ขอบเขตความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ASEAN-Switzerland Practical Cooperation Areas 2017-2021)
                    การประชุมครั้งนี้มีนายฮอง อัน ตวน (
Hoang Anh Tuan) รองเลขาธิการฝ่ายประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และนายราฟาเอล นาเกลี (Raphael Nägeli) หัวหน้าฝ่ายภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำกระทรวงการต่างประเทศของสวิสเซอร์แลนด์เป็นประธานการประชุมร่วมกัน โดยมีผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนจากหน่วยงานของสวิสเซอร์แลนด์และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุม


สรุปความจาก: 
https://asean.org/asean-switzerland-reaffirm-commitment-strengthen-partnership/  


 

© 2017 Office of the Council of State.