BANNER

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอาเซียนมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับโรคติดเชื้อและโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่


 ข่าวต่างประเทศ      29 Nov 2018

  


     ณ เกาะบาหลี วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอาเซียนและตัวแทนจากรัฐสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States: AMS) ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในอาเซียนจากภัยคุกคามจากโรคติดเชื้อและโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นในที่ประชุมบาหลีล่าสุด
     กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ควบคู่ไปกับการจัดประชุมสุดยอดระดับโลกด้านความมั่นคงด้านสุขภาพครั้งที่ ๕ (Global Health Security Agenda: GHSA) Dr. Nila Farid Moeloek รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียกล่าวว่า "อาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของอาเซียนจากการคุกคามของโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหม่ โรคระบาดและกรณีฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำอาเซียนผ่านวาระการพัฒนาสุขภาพอาเซียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘"
ในการนี้ผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกได้แบ่งปันความมุ่งมั่นระดับภูมิภาคและระดับชาติ ในการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคนี้จากภัยคุกคามอันเนื่องมาจากโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับความท้าทาย ข้อสังเกต และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างขีดความสามารถของกฎระเบียบด้านสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Regulation: IHR) ได้แก่ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความร่วมมือด้านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพทั่วโลก ประโยชน์ของในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของพวกเขาในประชุมสุดยอดระดับโลกด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนด้วยการริเริ่มในการตอบสนองต่อความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข และหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ  ทั้งนี้สำนักเลขาธิการอาเซียนก็ได้นำเสนอสรุปข้อเสนอแนะที่จะกล่าวถึงในการประชุมผู้นำอาวุโสด้านการพัฒนาสุขภาพครั้งที่ ๑๔ ในเดือนเมษายน       พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา
     ด้วยแนวคิดเรื่อง 'Advancing Global Partnerships' การประชุม GHSA ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่บาหลีได้ให้ภาพรวมของความคืบหน้าและความท้าทายที่ได้รับในช่วงที่ ๑ ของการประชุม GHSA เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงานของ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐสมาชิกอาเซียน  ทั้ง ๗ ในฐานะประเทศชั้นนำหรือประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้เปิดตัวโครงการริเริ่มระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันการตรวจหาและตอบสนองต่อภัยคุกคามสุขภาพหรือการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นใหม่  ทั้งนี้ แผนงาน GHSA 2024 ก็ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มและสนับสนุนการประสานงานการมีส่วนร่วมในการทำงานหลายภาคส่วนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกและการติดตามความคืบหน้าและผลกระทบ
     นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ Eng Huot รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาซึ่งปัจจุบันเป็นประธานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอาเซียนได้ให้การสนับสนุนอย่างมากในการมีส่วนร่วมของรัฐสมาชิกอาเซียน ในการประชุม GHSA และสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เป้าหมายที่มีอยู่ ในกรอบ GHSA 2024

ที่มา: https://asean.org/asean-health-ministers-renew-commitment-fight-communicable-emerging-infectious-diseases/ (ข่าวเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑)
 

© 2017 Office of the Council of State.