BANNER

อาเซียนส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ


 ข่าวต่างประเทศ      05 Nov 2018

  ภาพจาก: asean.org

อาเซียนส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ
          เมื่อระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะผู้แทนอาเซียนร่วมหารือเกี่ยวกับการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการแรงงานข้ามชาติในการประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ  (ASEAN Forum on Migrant Labour: AFML) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ โดยการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น ๙๐ คน ประกอบด้วยสมาคมนายจ้าง สมาคมลูกจ้าง และตัวแทนจากภาคประชาชน
          การประชุมจัดขึ้นภายใต้ธีม “การใช้ระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการทำงานของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน (Digitalisation to Promote Decent Work for Migrant Workers in ASEAN)” ซึ่งเป็นธีมที่สอดคล้องกับธีม “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรม (Resilient and Innovative)” ที่สิงคโปร์ได้เสนอขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของอาเซียน ในการเป็นสังคมดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแรงงานข้ามชาติ
ในภูมิภาค
          ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แบ่งปันแนวทางการปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้ได้รับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้ระบบการจ้างงานผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของฟิลิปปินส์ (Overseas Employment Administration’s e-Services) แอพลิเคชั่น JENDELA TKI ของอินโดนีเซีย แอพลิเคชั่นเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย (Network of Thai Domestic Workers in Thailand -NTDW) แอพลิเคชั่น Be My Protection ของมาเลเซีย และแอพลิเคชั่น POSB Payroll Account ของสิงคโปร์ เนื่องจากประชากรในอาเซียนเป็นผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ ๔๔ ของประชากรทั้งหมด ซึ่งรวมถึงประชากรที่เป็นแรงงานข้ามชาติ  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความปลอดภัยและใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการสมัครงานให้แก่แรงงานข้ามชาติด้วยบริการระบบอินเทอร์เน็ตและแอพลิเคชั่นอีกด้วย
          อย่างไรก็ดี แม้การเป็นสังคมดิจิทัลจะนำมาซึ่งประโยชน์สำหรับแรงงานข้ามชาติในอาเซียน แต่ที่ประชุมได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างบัญชีและแบ่งระบบดิจิทัล รวมถึงจำกัดการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุปกรณ์ต่าง ๆ  นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นพ้องร่วมกันให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาในเชิงรูปธรรมด้วย รวมถึงจะต้องมีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางของประเทศสมาชิกอาเซียนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการทำงานของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน ตลอดจนทบทวนการดำเนินงานตามแนวทางที่ได้จากการประชุมในครั้งก่อน
          การประชุมนี้ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และคณะทำงานอาเซียนด้านแรงงานข้ามชาติ (Task Force on ASEAN Migrant Workers)  โดยการประชุมดังกล่าวเป็นผลมาจากฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและสนับสนุนสิทธิแรงงานข้ามชาติ  ทั้งนี้ ยังได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๒ (ASEAN Forum on Migrant Labour) ที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒


สรุปความจาก https://asean.org/asean-promotes-digitalisation-support-migrant-workers/

© 2017 Office of the Council of State.