BANNER

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิกอาเซียน


 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน      29 Oct 2018

  


          บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอภาพรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในอาเซียน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนากฎหมายด้านดังกล่าวต่อไป


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิกอาเซียน.pdf

© 2017 Office of the Council of State.