BANNER

เขตอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศเหนือรัฐสมาชิกอาเซียน: กรณีอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศเมียนมาร์


 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน      29 Oct 2018

  


เหตุการณ์ล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศเมียนมาร์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ต้องด้วยบทบัญญัติความผิดฐานอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ตามธรรมนูญกรุงโรม ซึ่งแม้ว่าประเทศเมียนมาร์และอีกหลายประเทศในอาเซียนจะไม่ได้เป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีศาลอาญาระหว่างประเทศก็อาจมีเขตอำนาจเหนือการกระทำความผิดดังกล่าวได้ด้วยระบบการดำเนินคดีที่มีลักษณะพิเศษ

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม

© 2017 Office of the Council of State.