BANNER

อาเซียนกระชับความพยายามในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก


 ข่าวต่างประเทศ      29 Mar 2019

  


  อาเซียนยังคงส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและเด็กโดยรวม โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ ๑๘ ของคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) ที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
          ในการประชุมนี้ผู้แทนจาก ACWC และ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development: SOMSWD) ได้หารือกันถึงเรื่องการพัฒนาปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์และการใช้เด็กในทางที่ผิดทั้งหมดในอาเซียน โดยทั้งนี้ นายวันไชย โรจนวงศ์ รองประธาน ACWC และตัวแทน ACWC ของประเทศไทยเพื่อสิทธิเด็ก ได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของปฏิญญาดังกล่าวว่า “ปฏิญญาฉบับนี้มุ่งมั่นที่จะกำหนดนโยบายสำหรับความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการขจัดอาชญากรรมที่ไร้พรมแดนของการแสวงประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์”
          ทั้งนี้ผู้แทนทั้งหลายยังตกลงที่จะมีส่วนร่วมและเข้าร่วมในการเฉลิมฉลองทั่วโลกในวันครบรอบ ๓๐ ปีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (United Nations Convention on the Rights of the Child: UNCRC) พวกเขายังตัดสินใจที่จะติดตามการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของผู้หญิงในอาเซียนอย่างรวดเร็วผ่านการดำเนินการศึกษาระดับภูมิภาคซึ่งจะทำแผนที่การมีส่วนร่วมขององค์กรสตรีเพื่อสร้างสันติภาพ โดยการศึกษาจะเปิดตัวในระหว่างการประชุมสัมมนาเรื่องสันติภาพและความมั่นคงของผู้หญิง
          นอกจากนี้ ACWC ยังพยายามเพิ่มความเชื่อมโยงกับสหภาพยุโรปโดยดำเนินการติดตามผลหลังการเจรจาอาเซียน - สหภาพยุโรปเรื่องความเสมอภาคหญิงชายและการเสริมอำนาจสตรีและเด็กหญิง: ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติที่ ๕ (SDG 5) ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยทั้งนี้ นาง Sri Danti Anwar ประธาน ACWC และผู้แทน ACWC ของอินโดนีเซียเพื่อสิทธิสตรีได้กล่าวยืนยันไว้อีกว่า ACWC ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความร่วมมือข้ามภาคส่วนของอาเซียน”
          อนึ่ง ACWC กำลังดำเนินการตามความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผ่านการพัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ให้ความช่วยเหลือระดับแนวหน้าและการรณรงค์สาธารณะเรื่องการค้ามนุษย์และกำจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง และ ยังยืนยันการมีส่วนร่วมในความร่วมมือของอาเซียนในการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมผ่านการดำเนินการตามกรอบการทำงานระดับภูมิภาคและแผนปฏิบัติการในการดำเนินการตามคำประกาศว่าด้วยการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมในอาเซียน สิทธิของคนพิการ  นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าว ผู้แทนยังคงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาอย่างต่อเนื่องเช่นสหรัฐอเมริกาผ่านการจัดทำแผนอาเซียน - สหรัฐอเมริกาIDและองค์กรระหว่างประเทศเช่น UNICEF และ UN Women อีกด้วย

เรียบเรียงจาก https://asean.org/asean-intensifies-efforts-promoting-protecting-rights-women-children/ (ข่าวเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

© 2017 Office of the Council of State.