BANNER

ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน : กรณีความผิดฐานอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์


 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน      10 Oct 2018

  


บทความฉบับนี้ผู้เขียนจึงจะได้ทบทวนถึงเหตุการณ์ล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในรัฐสมาชิกอาเซียน อธิบายถึงความผิดฐานอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ หลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดน แล้วจากนั้นจะได้ทาการวิเคราะห์ถึงปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนและนาเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป
ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม

© 2017 Office of the Council of State.