BANNER

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์


 กิจกรรม      06 Aug 2018

  


                                                   

                        

© 2017 Office of the Council of State.