BANNER

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕


 ข่าวต่างประเทศ      05 Jul 2018

  


ภาพจาก: asean.org

                 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีจาก ๑๖ ประเทศสมาชิกในความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional comprehensive economic partnership: RCEP) เข้าร่วมการประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ประชุมได้ตระหนักถึงการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วของการเจรจา RCEP รวมถึงหลักการและวัตถุประสงค์สำหรับการเจรจาต่อรองความร่วมมือ RCEP และได้เน้นย้ำความสำคัญของสภาพแวดล้อมการค้าโลกที่จะต้องเผชิญจากระบบการค้าแบบขั้วอำนาจเดียว (unilateral trade)  และผลกระทบที่เกิดจากระบบการค้าแบบพหุภาคี (multilateral trading system) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ยืนยันถึงการประสานงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปของความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค เพื่อมุ่งไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจผ่านการมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์จากการผนวกรวมเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน
                 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้กล่าวแสดงความยินดีกับความคืบหน้าของการเจรจา RCEP และมุ่งพัฒนาต่อไปเพื่อหาข้อสรุปของการเจรจา และในการนี้ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จของการรวมกลุ่มในปลายปี ๒๐๑๘ และในประเด็นของการเข้าถึงระบบตลาด ที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมความพยายามในการดำเนินการของประเทศสมาชิก RCEP ทั้งหมดในการอำนวยความสะดวกทางการค้าไปสู่ข้อเสนอสุดท้าย รวมถึงความพยายามในการตอบสนองต่อความต้องการและข้อเสนอต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก และสั่งการให้คณะเจรจาพัฒนาข้อเสนอในการเข้าถึงตลาดเพื่อประโยชน์ต่อการค้าระหว่างกันอีกด้วย ในด้านกฎระเบียบ รัฐมนตรีรับทราบถึงผลการประชุมคณะเจรจา RCEP สมัยพิเศษครั้งที่ ๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – commerce) ทรัพย์สินทางปัญญา พิธีศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า ตลอดจนแสดงความยินดีต่อการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติต่อไปในอนาคต
                 ในการนี้ ที่ประชุมมีความคาดหวังให้การเจรจาในครั้งถัดไปที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ณ ประเทศสิงคโปร์ มีความคืบหน้าต่อไปและยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่ RCEP จะมีเป็นความร่วมมือที่มีความกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย


แปลและเรียบเรียงจาก: http://asean.org/fifth-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-intersessional-ministerial-meeting/

© 2017 Office of the Council of State.