BANNER

ปัญหาการทับซ้อนในพื้นที่ป่าไม้ในเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


 บทความวิชาการ      26 Jul 2018

  


               บทความนี้กล่าวถึงปัญหาในการกำหนดเขตป่าอนุรักษ์ในประเทศไทย เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐก็มีความพยายามที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ คือ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้มากขึ้น และมักจะนำเขตป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติหลาย ๆ แห่งมากำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยกฎหมายกำหนดให้การกำหนดเขตดังกล่าวต้องมีแผนที่แนบท้ายด้วย แต่โดยที่เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะไม่อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ซึ่งต่างจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้การตรากฎหมายเกี่ยวกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทับซ้อนกันทำให้เกิดปัญหาทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: 
ปัญหาการทับซ้อนในพื้นที่ป่าไม้ในเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.pdf

© 2017 Office of the Council of State.