BANNER

เจตนารมณ์ พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘


 บทความวิชาการ      25 Jul 2018

  


              เจตนารมณ์พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยผู้อ่านในการทำความเข้าใจกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบในการบังคับใช้กฎหมาย โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการสำคัญในการกำหนดให้มีกำลังพลสำรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม โดยกำหนดประเภทบุคคลที่จะเป็นกำลังพลสำรอง การดำเนินการทั้งหลายเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรอง รวมถึงการกำหนดหน้าที่และสิทธิของกำลังพลสำรองในการเข้ารับราชการทหารให้ชัดเจน เพื่อเป็นการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองให้มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: เจตนารมณ์พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘ .pdf

© 2017 Office of the Council of State.