BANNER

ระบบการควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเปรียบเทียบกลไกตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นกับร่างพ.ร.บ.การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ...


 บทความวิชาการ      05 Jul 2018

  


               ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. .... ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการค้าสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง อันเป็นการกาหนดกลไกในการควบคุมสินค้าดังกล่าวเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก องค์การสหประชาชาติมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามที่กำหนดในข้อ ๒๕ ของกฎบัตรสหประชาชาติ


ดาวน์โหลดบทความ: 
ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับระบบการควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเปรียบเทียบกลไกตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นกับร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง.pdf

© 2017 Office of the Council of State.