BANNER

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย


 บทความวิชาการ      12 Jul 2018

  


               ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพกาจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้นเป็นกลไกการได้มาซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ้างหรือการทำงานที่เป็นธรรมทั้งกับนายจ้างและลูกจ้าง โดยผู้ร่างกฎหมายตระหนักว่าในสภาพความเป็นจริงนายจ้างย่อมมีอำนาจในการเจรจาต่อรองเหนือกว่าลูกจ้างเสมอ ผู้ร่างกฎหมายจึงได้สร้างกระบวนการเจรจาต่อรองผ่านองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มของลูกจ้างในรูปแบบของสหภาพแรงงาน รวมทั้งได้สร้างกระบวนการที่ทำให้คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายมีโอกาสในการเจรจาต่อรองอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เกิดประโยชน์และเป็นธรรมกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง สำหรับข้อตกลงที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินนั้น เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่กระทบต่อการใช้จ่ายเงินของรัฐวิสาหกิจ กฎหมายจึงกำหนดกระบวนการพิเศษเพิ่มเติมจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในกรณีอื่น ๆ เพื่อให้รัฐบาลสามารถกำกับดูแลให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถกำกับดูแลสภาพการจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจในภาพรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างที่เกี่ยวกับเงินเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ จึงสมควรที่จะมีการศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้สามารถการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: 
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย.pdf

© 2017 Office of the Council of State.