BANNER

จาก Pivot to Asia สู่ American First นัยสำคัญต่ออาเซียน: บทบาทของสหรัฐฯ กรณีปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้


 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน      12 Jul 2018

  


           การปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ เป็นนโยบาย American First ซึ่งเป็นการลดความเป็นเสรีนิยมและเพิ่มความเป็นชาตินิยมให้มากขึ้นนั้นได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับอาเซียนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายนัยสำคัญของการดำเนินนโยบาย American First ของสหรัฐฯ ต่ออาเซียน โดยจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสหรัฐฯ ในยุคของโอบามาที่ดำเนินนโยบายแบบ Pivot to Asia และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของทรัมป์ภายใต้นโยบาย American First โดยศึกษากรณีปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อันเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม:  
จาก Pivot to Asia สู่ American First นัยสำคัญต่ออาเซียน: บทบาทของสหรัฐฯ กรณีปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้.pdf

© 2017 Office of the Council of State.