BANNER

เตรียมความพร้อมข้าราชการไทยเพื่อการพัฒนาโครงการของอาเซียน


 ข่าวต่างประเทศ      04 Jun 2018

  


                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                        Source:  http://asean.org

                                            เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากรัฐบาลไทยกำลังให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพของข้าราชการไทยเพื่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของอาเซียนในอนาคต  เป็นเหตุให้กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศของไทย ร่วมมือกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและคณะทูตถาวรไทยประจำอาเซียน จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาโครงการของอาเซียนสำหรับข้าราชการไทย (ASEAN Project Development Training for Government Officials of Thailand) ขึ้น ณ ประเทศไทย
                                            ในการนี้ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อัครราชทูตไทย ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการและข้อริเริ่มเพื่อสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน และการนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อย ความเจริญรุ่งเรือง และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และยังได้กล่าวขอบคุณสำนักเลขาธิการอาเซียนที่ยังคงให้การสนับสนุนโครงการในประเทศไทยต่อไป ด้วยความเข้าใจกันอย่างดียิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทาง การใช้ประโยชน์จากการระดมทุน การดำเนินโครงการ การติดตามตรวจสอบโครงการ และการรายงานความสำเร็จลุล่วงของโครงการ 
                                            ด้านคณะทูตไทยประจำอาเซียน และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนนั้น ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการใช้ประโยชน์ทางเทคนิค การส่งเสริมการประสานงานโครงการความร่วมมือของอาเซียนและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
                                            การฝึกอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมที่ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อการพัฒนาอาเซียน (ASEAN Development Fund) และเป็นอีกหนึ่งความพยายามร่วมกันเพื่อให้โครงการที่ริเริ่มขึ้นโดยอาเซียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยมีข้าราชการจากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจำนวนกว่า ๙๐ คน ภายใต้การประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการต่าง ๆ  รวมทั้งการสนับสนุนด้านข้อมูลต่าง ๆ โดยวิทยากร และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาคของผู้ฝึกอบรม  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องภายในประเทศด้วย
 
 
 
                                            แปลและเรียบเรียงจาก : http://asean.org/thailand-primes-officials-asean-project-development/

© 2017 Office of the Council of State.