BANNER

อาเซียนและออสเตรเลียตกลงกันเพื่อโครงการความร่วมมือที่มากยิ่งขึ้น


 ข่าวต่างประเทศ      01 Jun 2018

  


                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                               ภาพจาก :  http://asean.org
 
                                          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการด้านการทบทวนและการวางแผนร่วม[1] (the Joint Planning and Review Committee Meeting) ได้ตกลงกันเกี่ยวกับการผนวกรวมโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้แผนการเวียนตามลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาความร่วมมืออาเซียน – ออสเตรเลีย ระยะที่ ๒[2]  (the Rolling Prioritization Plan of the ASEAN-Australia Development Cooperation Program Phase II: AADCP II) ในการประชุมคณะกรรมการด้านการทบทวนและการวางแผนร่วม[3] ครั้งที่ ๑๒ (the 12th Joint Planning and Review Committee Meeting) ที่จัดขึ้น ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมีเอกอัครราชทูต Min Lwin ผู้แทนถาวรของเมียนมา ในฐานะประเทศผู้ประสานงานด้านความสัมพันธ์อาเซียน - ออสเตรเลีย (the ASEAN-Australia Dialogue Relations) และเอกอัครราชทูต Jane Duke ผู้แทนของออสเตรเลีย ร่วมเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
                                          ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความร่วมมืออาเซียน – ออสเตรเลีย ระยะที่ ๒ และได้อภิปรายถึงการพัฒนาการดำเนินโครงการและความร่วมมือระหว่างอาเซียน – ออสเตรเลียต่อไป  นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้อนุมัติแผนการเวียนตามลำดับความสำคัญของโครงการฯ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๖ ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการที่ได้รับอนุมัติล่าสุดอีกจำนวน ๖ โครงการด้วย
                                          ในการนี้คณะทำงานด้านการจัดการโครงการพัฒนาความร่วมมือฯ ระยะที่ ๒ (the AADCP II Program Management Team) รายงานว่า สามารถดำเนินโครงการภายใต้แผนการเวียนตามลำดับความสำคัญของโครงการฯ ซึ่งครอบคลุมช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จลุล่วงไปแล้วจำนวน ๕๙ โครงการ จากทั้งหมด ๘๐ โครงการ ซึ่งรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการค้าพลังงานพหุภาคีของอาเซียน และความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ ตามข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งเทคโนโลยีและการปฏิบัติเพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
                                          ทั้งนี้ โครงการพัฒนาความร่วมมือฯ ระยะที่ ๒ จะสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ : มุ่งหน้าไปด้วยกัน (the Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging ahead Together)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025: MPAC 2025) และแผนการดำเนินงานตามข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ระยะที่ ๓ โดยโครงการพัฒนาความร่วมมือฯ ระยะที่ ๒ นี้ เป็นการดำเนินงานที่ครอบคลุมหลายภาคส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เกษตรกรรม การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว การคุ้มครองผู้บริโภค และการเชื่อมโยงทางการเงิน อันเป็นการสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานในสาขาต่าง ๆ ของอาเซียน โดยอาศัยการค้นคว้าวิจัยและข้อเสนอแนะทางนโยบาย  ตลอดจนการดำเนินงานในขอบเขตยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย
                                          อนึ่ง โครงการพัฒนาความร่วมมือฯ นี้ มีบทบาทสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย และยังสนับสนุนแต่ละสมาชิกของข้อริเริ่มที่เกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลียสมัยพิเศษ (ASEAN-Australia Special Summit) ที่จัดขึ้น ณ นครซิดนีย์ เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ตลอดจนสนับสนุนการตั้งโครงการ “the Initial Rolling Priority Pipeline of Potential ASEAN Infrastructure Projects” และยุทธศาสตร์ความเป็นเมืองที่ยั่งยืนของอาเซียน ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย
 
 
 
 
                                          แปลและเรียบเรียงจาก : http://asean.org/asean-australia-agree-on-more-cooperation -projects/
 
 
 
[1] คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
[2] คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
[3] คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

© 2017 Office of the Council of State.