BANNER

การใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อพิจารณาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 บทความ      04 Jun 2018

  


               การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ในสาขาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการวินิจฉัยโรค การนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาความม่ันคงปลอดภัยสาธารณะ เช่น วงจรปิดบนถนนสายต่าง ๆ ที่นอกจากจะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการจราจรและความหนาแน่นของประชากรแล้ว ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบุคคลที่ผ่านไปมาในแต่ละบริเวณได้อย่างแม่นยำ ตลอดจนการนำมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ   อย่างไรก็ดี ทั้งนักวิชาการและประชาชนต่างก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ตามลำดับดังนี้ (๑) ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร (๒) การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในปัจจุบันและความเป็นไปได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต (๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ (๔) ข้อพิจาณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ 


ดาวน์โหลด:  การใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อพิจารณาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.pdf

© 2017 Office of the Council of State.