BANNER

อาเซียนและสหรัฐฯ ตกลงพัฒนาความร่วมมืออาเซียน - สหรัฐฯ


 ข่าวต่างประเทศ      10 May 2018

  


                                                                                          
                                                                                                                                                                  ภาพจาก : http://asean.org

                ​             เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาเซียนและสหรัฐอเมริกาได้แสดงเจตนาแจ้งชัดที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน โดยการตกลงร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการร่วมความร่วมมืออาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ ๙ (the 9th ASEAN-U.S. Joint Cooperation Committee (JCC) Meeting) ที่จัดขึ้น ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมีเอกอัครราชทูต Dato’ Shariffah Norhana Syed Mustaffa ผู้แทนถาวรมาเลเซียประจำอาเซียน และนางสาว Jane Bocklage ผู้แทนของสหรัฐฯ ร่วมเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว และมีผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ตลอดจนผู้แทนของสำนักเลขาธิการอาเซียนและคณะทูตของสหรัฐฯ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย
                ​             ในการประชุมครั้งนี้ อาเซียนและสหรัฐฯ มุ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือในขอบเขตที่กว้างขวางที่เคยดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียน – สหรัฐฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (the ASEAN-U.S. Plan of Action (2016-2020))  นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมในกลไกต่าง ๆ ที่นำโดยอาเซียน และการสนับสนุนการก่อตั้งประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ กล่าวคือ ความร่วมมือทางทะเล ความท้าทายข้ามชาติ ข้อผูกพันทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านการศึกษา เป็นต้น  ทั้งนี้ ภายใต้จุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียนทั้งสามด้าน
                ​             ในการนี้ผู้แทนจากอาเซียนได้กล่าวแสดงความยินดีกับนาย Mike Pompeo ในการเข้ารับตำแหน่งเลขานุการของรัฐ (เจ้ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ) เมื่อไม่นานมานี้ และจะตั้งตาคอยการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน+1 (the ASEAN Post Ministerial Conferences Plus One: PMC+1) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อไป
                
 
 
 
              
                ​             แปลและเรียบเรียงจาก : http://asean.org/asean-united-states-to-enhance-coopera tion/
 

© 2017 Office of the Council of State.