BANNER

อาเซียนกับความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค


 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      30 May 2018

  


               บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความสำคัญและสิทธิของของผู้บริโภคในภาพรวม ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องของนโยบายและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคผ่านแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (The ASEAN Strategic Plan in Consumer Protection: ASAPCP) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของอาเซียนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและแสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาคมที่มีพัฒนาการและศักยภาพในการตอบสนองต่อประเด็นท้าทายในรูปแบบใหม่ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจในศตวรรษที่ ๒๑
 

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม:  อาเซียนกับความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค.pdf 

© 2017 Office of the Council of State.