BANNER

ประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่มโครงการนำร่องเพื่อลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว


 ข่าวต่างประเทศ      09 Feb 2018

  


                                                                                                          
   
                                                                                                                                                                                      ภาพจาก :  http://asean.org

                                  ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในโครงการนำร่องว่าด้วยการลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว (Memorandum of Understanding to jump-start a cooperation pilot project on the reduction of post-harvest losses) ในระหว่างการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองโบกอร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
                                  ความร่วมมืออาเซียนในเรื่องดังกล่าวนี้ เป็นหนึ่งในโครงการของอาเซียนที่ริเริ่มขึ้นโดยที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (the Senior Officials Meeting) ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร   และป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๕ (the 2012 ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry) ที่จัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และโครงการนี้ถูกจัดให้เป็นโครงการของโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน เมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้การสนับสนุนด้านเงินทุนจากกองทุนความร่วมมือญี่ปุ่น – อาเซียน (the Japan-ASEAN Integration Fund: JAIF)
                                  ในการนี้ นาง Musdhalifah Machmud รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านความร่วมมือด้านอาหารและเกษตรกรรม[๑] (the Coordinating Economic Minister's food and agricultural coordination deputy) ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยมีสาระสำคัญว่า “ในการนี้ จะต้องมีความก้าวหน้าที่สำคัญเกิดขึ้น เนื่องจากหนึ่งในสามของอาหารที่มีอยู่ในโลกจะสูญเสียไปในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งปริมาณความสูญเสียนั้นเป็นปริมาณที่สามารถนำไปเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ได้ถึง ๘๖๘ ล้านคน และการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวในอินโดนีเซียก็ยังคงมีปริมาณสูง โดยมีอัตราเฉลี่ยกว่าร้อยละ ๒๐  ทั้งนี้ เนื่องจากเกษตรกรรมยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอินโดนีเซีย ซึ่งรัฐบาลกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรกรรมและการทำเรือกสวนไร่นา ที่ไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาการจัดซื้อจัดหา การแปรรูป การเก็บรักษา และการค้าขายอีกด้วย
                                  ดังนั้น การลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศกำลังพัฒนา จึงอาจเป็นวิธีแก้ไขปัญหาหรือทางออกที่ยั่งยืนในการเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมในการนำอาหาร ไปใช้ประโยชน์ได้”

 
                                  แปลและเรียบเรียงจาก http://www.thejakartapost.com/seasia/2018/02/06/asean-countries-initiate-pilot-project-to-reduce-post-harvest-losses.html
 
[๑] คำแปลโดย สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที (TEFSO)

© 2017 Office of the Council of State.