BANNER

โครงการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของอาเซียน (ASEAN Patent Examination Cooperation - ASPEC)


 ข่าวต่างประเทศ      18 Jan 2018

  ภาพจาก asean.org
 
 
โครงการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของอาเซียน (ASEAN Patent Examination Cooperation - ASPEC) เป็นความร่วมมือครั้งแรกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสิทธิบัตรระหว่างสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผู้ยื่นขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าว โดยนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ ASPEC (ASPEC Request Form) จนถึงการรับจดทะเบียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ ASPEC เพื่อเพิ่มช่องทางให้สามารถรับจดทะเบียนสิทธิบัตร ลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการหาข้อมูลและตรวจสอบสิทธิบัตรการอ้างอิงผลการตรวจสอบสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจากประเทศสมาชิกอาเซียน จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาคำขอได้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน และสามารถตรวจพิจารณาคำขอได้รวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การเข้าถึงฐานข้อมูลของประเทศสมาชิกต่าง ๆ อาจมีรูปแบบ หรือระบบที่แตกต่างกัน ปัญหาจำพวกนี้อาจนำมาซึ่งการล่าช้าของการค้นหาข้อมูลการตรวจสอบสิทธิบัตร เป็นต้น

โครงการ ASPEC สามารถดำเนินการผ่านสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยบุคคลผู้ยื่นคำขอจะมีสิทธิต่อเมื่อ (๑) ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์เดียวกันนั้น กับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน และ (๒) ได้รับผลการสืบค้นและการตรวจสอบ จากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งใดแห่งหนึ่งในอาเซียนโดยมีข้อถือสิทธิอย่างน้อยหนึ่งข้อได้รับการยอมรับที่จะจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ โครงการ ASPEC ไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ยื่นขอรับการจดสิทธิบัตรแต่อย่างใด การยื่นคำขอผ่านโครงการ ASPEC จะดำเนินการเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะมีการพิจารณารับจดทะเบียนหรือปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตร สำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นผ่านโครงการ ASPEC สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://aseanip.org/E-ASPEC โดยระบบดังกล่าวรองรับการยื่นเอกสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดเอกสารคำแนะนำการใช้ ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC) ได้ที่นี่

แปลและเรียบเรียงจาก http://asean.org/?static_post=asean-patent-examination-cooperation-aspec-eng-2
 

© 2017 Office of the Council of State.