BANNER

อาเซียนต้อนรับเลขาธิการอาเซียนคนใหม่


 ข่าวต่างประเทศ      05 Jan 2018

   ภาพจาก http://asean.org

 
                         เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นาย Lim Jock Hoi (Dato Paduka Lim Jock Hoi) ข้าราชการระดับสูงด้านการค้าและการทูต (a top trade official and diplomat) จากบรูไนดารุสซาลาม ได้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน คนที่ ๑๔ เพื่อรับช่วงทำหน้าที่เลขาธิการอาเซียนต่อจาก นาย Le Luong Minh แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐[1] โดยในช่วงเช้าของวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีพิธีส่งมอบตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนที่ ๑๔ ให้แก่นาย Lim Jock Hoi ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการอาเซียนในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยพิธีดังกล่าวได้มี นาง Retno Marsudi รัฐมนตรีต่างประเทศแห่งอินโดนีเซีย ตลอดจนผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ข้าราชการอาวุโสแห่งอินโดนีเซีย ผู้เชี่ยวชาญทางการทูต และผู้แทนจากประชาคมอาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนี้ด้วย
                          อนึ่ง ก่อนที่ นาย Lim Jock Hoi จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการอาเซียนนั้น เขาเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งบรูไน (the Brunei Foreign Affairs and Trade Ministry) และรับหน้าที่หลักเป็นผู้เจรจาหลักด้านการเจรจาการค้าเสรีของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ของบรูไน และดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย
ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งนี้ นาย Lim Jock Hoi ได้กล่าวถึงพัฒนาการของอาเซียน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่ามีความโดดเด่นกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น และได้เน้นย้ำว่า “งานเร่งด่วนของอาเซียน คือ การเตรียมความพร้อมของชาวอาเซียนเพื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพื่อให้มั่นใจว่าอาเซียนจะมีความเจริญเติบโต ก้าวหน้า และพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน โดยเป็นเรื่องสำคัญที่สำนักเลขาธิการอาเซียนจะต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประเทศสมาชิกอาเซียน และตรวจสอบความสามารถของประเทศสมาชิกในการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่ออาเซียนให้ได้มากที่สุด” นอกจากนี้ ยังได้ถือโอกาสกล่าวขอบคุณเลขาธิการอาเซียนคนก่อนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทรงคุณค่าในฐานะเลขาธิการอาเซียนในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
                         ในการนี้ นาง Retno Marsudi ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นาย Lim Jock Hoi โดยกล่าวว่า “นาย Lim Jock Hoi เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มากมาย ฉลาด และมีความเป็นผู้นำพอที่จะสามารถยกระดับสำนักเลขาธิการอาเซียนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้” และยังได้กล่าวชื่นชมเลขาธิการอาเซียนคนก่อนถึงทัศนคติและความตรงไปตรงมาในการอุทิศตนและการทำงานหนักของเขาตลอด ช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
                         นอกจากนี้ ยังได้กล่าวว่า “กฎเกณฑ์สากลของอาเซียนจะต้องมีความเข้มแข็งและมีพลัง ซึ่งเป็นตัวกำหนดความเป็นเอกภาพของอาเซียน และจะช่วยค้ำจุนความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้”
ด้าน นาย Le Luong Minh อดีตเลขาธิการอาเซียนได้กล่าวไว้ทำนองว่า “ในขณะที่ตนได้รับเกียรติเป็นเลขาธิการอาเซียนนั้น เมื่อพิจารณาถึงเรื่องความสำเร็จและทิศทางของอาเซียนในอนาคต มีหนึ่งความท้าทายที่อาเซียนต้องเผชิญ คือ การทำให้อาเซียนใกล้ชิดกับประชาชนชาวอาเซียนในแง่ของจิตใจให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เราควรร่วมมือกันยกระดับความรู้สึกแห่งมิตรภาพอันอบอุ่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของอาเซียน”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลและเรียบเรียงจาก: http://asean.org/asean-welcomes-new-secretary-general-from-brunei-darussalam/
                                : http://asean.org/dato-lim-jock-hoi-assumes-office-as-new-secretary-general-of-asean/
 
 
[1] ผู้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนนั้น มาจากคนชาติของประเทศสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) โดยผู้นำอาเซียน และใช้หลักการเวียนตามลำดับตัวอักษรของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ เลขาธิการอาเซียนจะดำรงตำแหน่งได้เพียง ๑ สมัย วาระการดำรงตำแหน่ง ๕ ปี และไม่สามารถขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือต่ออายุได้ (non-renewable term)

© 2017 Office of the Council of State.