BANNER

อาเซียนและองค์การสหประชาชาติได้ร่วมมือกันส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ผ่านโครงการ “ HeForShe ”


 ข่าวต่างประเทศ      07 Dec 2017

  


 

ภาพจาก     http://asean.org                                 อาเซียนร่วมกับองค์การสหประชาชาติเปิดตัวโครงการ “HeForShe แห่งอาเซียน” (the ASEAN HeForShe Campaign) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เพื่อรำลึกถึงวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล (the International Day for the Elimination of Violence Against Women) ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเนื่องมาจากความเป็นพันธมิตรกันระหว่างอาเซียนกับองค์กรเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ[๑] (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women: UN Women) ซึ่งโครงการ HeForShe นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของสมาชิกอาเซียนในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศให้มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้ผู้ชายและเด็กผู้ชายในฐานะเป็นตัวการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพต่อสตรีและเด็กผู้หญิง ทั้งนี้ โครงการ HeForShe จะทำให้ผู้ชายและเด็กผู้ชายตระหนักได้ว่าความเสมอภาคระหว่างเพศจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร
                           โดยระหว่างการเปิดตัวโครงการ HeForShe แห่งอาเซียน นาง Yohana Susana Yembise รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีและการคุ้มครองเด็กแห่งอินโดนีเซีย[๒] ได้กล่าวโดยมีสาระสำคัญว่า “มันไม่ใช่งานที่ง่ายที่จะเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์สตรีแห่งสหประชาชาติภายใน ค.ศ. ๒๐๓๐ (the UN Women’s vision of Planet 50 - 50 by 2030) แต่ทุกก้าวที่เราก้าวต่อไปในวันนี้ จะสร้างความแตกต่างที่สำคัญต่อความคิดของคนที่มีต่อสตรีต่อไปในวันข้างหน้า ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เหล่านี้ เราจะต้องมุ่งไปที่จุดจบของความรุนแรงต่อสตรี จุดจบของการค้าสตรี และจุดจบของการเลือกปฏิบัติต่อสตรี”
                         ด้านนาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า “ในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศนี้ หาใช่เพียงแต่มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องของสตรีเท่านั้น หากแต่ยังให้ความสำคัญต่อเราทุกคน ซึ่งรวมไปถึงให้ความสำคัญต่อผู้ชายและเด็กผู้ชายด้วย โดยการส่งเสริมให้ผู้ชายและเด็กผู้ชายเป็นตัวการในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราต้องการย้ำเตือนถึงวัฒนธรรมการเคารพสตรีและเด็กผู้หญิง การมีส่วนร่วมเชิงรุกของผู้ชายและเด็กผู้ชายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รวมทั้งสถานะความเป็นผู้นำในการส่งเสริมการโต้ตอบระหว่างเพศที่ดียิ่งขึ้นในประชาคมอาเซียน”
                         ในการสะท้อนความสำคัญของการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศนี้ Dr. Miwa Kato ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของสำนักงานสตรีของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ[๓] (Regional Director of UN Women Regional Office for Asia and the Pacific) ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า “จะไม่มีสันติภาพ ไม่มีการพัฒนา และไม่มีความมั่นคงปลอดภัยใด ๆ เว้นเสียแต่ว่า ทั้งหญิงและชายจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันอย่างเต็มศักยภาพและดำรงชีวิตได้อย่างอิสระปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันเรามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าความเชื่อของเราจะเป็นจริงได้”
                         ทั้งนี้ จุดเด่นสำคัญของการเปิดตัวโครงการ HeForShe แห่งอาเซียนนั้น ยังรวมไปถึงพิธีติดเข็มสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาหรือความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งของอาเซียนในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในการนี้ผู้นำของสภาสหภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน (the ASEAN University Student Council Union) ยังได้รวมตัวกันในการประชุมร่วมเยาวชนโดยผู้นำที่เป็นเพศหญิงเน้นการนำเสนอถึงสภาพความเป็นจริงที่ต้องเผชิญในประเทศของพวกเขา ในขณะที่ผู้นำชายก็ได้เสนอการปฏิบัติว่าจะทำอย่างไรให้สามารถทำงานร่วมกับเพศหญิงเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายเป็นคณะ (panel discussion) โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN senior officials) ตัวแทนจากองค์กรเสริมสร้างพลังแห่งสตรี (women empowerment organisation) และผู้นำทางธุรกิจจากภาคเอกชนซึ่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินหน้าต่อไป เพื่อนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงขั้นสูงในเรื่องความเสมอภาคของสตรีในภูมิภาคอย่างแท้จริง
                          อาเซียนได้ริเริ่มความคิดอันเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศภายในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงที่ปรากฏใน ถ้อยแถลงร่วมด้านการส่งเสริมสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในอาเซียน [๔] และแถลงการณ์ของอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมการป้องกัน[๕] ในการนี้ โครงการ HeForShe โดยองค์กรสตรีฯ แห่งสหประชาชาติและอาเซียนจะร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมความพยายามในการพัฒนาวิธีการเชิงกลยุทธ์ในการร่วมมือกันของผู้ชายและเด็กผู้ชายในอาเซียน เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในด้านต่าง ๆ ทั้งจากการจ้างงาน การศึกษา สุขภาพ การเมืองหรือกิจกรรมทางการเมือง และอัตลักษณ์
 
                          แปลและเรียบเรียงจาก: http://asean.org/asean-un-to-promote-gender-equality-through-heforshe -campaign/
 
[๑] คำแปลโดย United Nations in Thailand
[๒] คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
[๓] คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

© 2017 Office of the Council of State.