BANNER

ผู้นำอาเซียนมุ่งมั่นปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติ


 ข่าวต่างประเทศ      06 Dec 2017

  ภาพจาก asean.org
 
ผู้นำประเทศและรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามในฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๑ โดยการลงนามในฉันทามติอาเซียนครั้งนี้เป็นผลสำเร็จครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ เนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีที่อาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี และเป็นปีที่ ๑๐ นับตั้งแต่การลงนามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติที่รู้จักในนามปฏิญญาเซบู โดยภายหลังจากการลงนามฉันทามติอาเซียนแล้ว คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยแรงงานข้ามชาติจะจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป

นาย Rodrigo Duterte ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และประธานอาเซียนประจำปี พ. ศ. ๒๕๖๐ ได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๑ ว่า "ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ คือ ตราสารที่สะท้อนถึงคำมั่นสัญญาของพวกเราในการสร้างความเข็มแข็งในการคุ้มครองทางสังคม การเข้าถึงความยุติธรรม การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและมีความเป็นธรรม และการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคของเรา"

ฉันทามติอาเซียนเป็นผลมาจากการหารืออย่างครอบคลุม การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายใต้การนำของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ฉันทามติอาเซียนกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไป สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติและครอบครัว สิทธิเฉพาะของแรงงานข้ามชาติ ภาระหน้าที่และข้อผูกพันของประเทศสมาชิกอาเซียน ฉันทามติอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในภูมิภาค แม้ว่าฉันทามติอาเซียนจะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่นับว่าเป็นตราสารที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

นาย Khampheng Saysompheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนได้กล่าวยอมรับว่าแรงงานข้ามชาติเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจอาเซียนเติบโตขึ้น ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ให้ความมั่นใจได้ว่าจะคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในการทำงานที่เหมาะสม การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ความยุติธรรม การสรรหาบุคลากรอย่างเป็นธรรม การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ และข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลในตลาดแรงงานด้วย

การลงนามฉันทามติอาเซียนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองและความมุ่งมั่นของผู้นำอาเซียนในการปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในภูมิภาค "พวกเราคาดหวังที่จะเห็นการนำตราสารสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนไปใช้อย่างมีคุณค่า และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนกับการเดินทางครั้งสำคัญของพวกเราในอนาคต" นาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียนกล่าว

คุณสามารถเข้าสู่เนื้อหาของฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติได้ที่นี่

แปลและเรียบเรียงจาก: http://asean.org/asean-leaders-commit-safeguard-rights-migrant-workers/
 

© 2017 Office of the Council of State.