BANNER

อาเซียนเปิดตัวประกาศแถลงการณ์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน


 ข่าวต่างประเทศ      06 Nov 2017

  ภาพจาก asean.org

ฝ่ายประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC) ในสำนักเลขาธิการอาเซียนได้ออกประกาศประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เรื่องแถลงการณ์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Bulletin of the ASEAN Socio-Cultural Community) โดยมีสาระสำคัญคือ แจ้งให้ทราบว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมจะมีแถลงการณ์ฉบับใหม่ที่ออกทุก ๓ เดือนเพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน ในการสื่อสารกับประชาชนในอาเซียนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนโดยจะมีการออกแถลงการณ์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทุก ๓ เดือน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนพยายามสร้างประชาคมซึ่งมีบทบาทและก่อประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งยังพยายามสร้างให้เป็นประชาคมที่ครอบคลุม ยั่งยืน ยืดหยุ่น และเต็มเปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์

งานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนั้นมุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สตรีและเด็ก แรงงาน การศึกษา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมหรือที่รู้จักกันในนาม “เสาหลักของประชาชน” มีแถลงการณ์ฉบับแรกที่มุ่งเน้นเรื่องการขจัดความยากจน และความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคอาเซียน โดยนายวงศ์เทพ  อรรถไกวัลวที

รองเลขาธิการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กล่าวว่า “ในฐานะที่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เป็นเสาหลักของประชาชน สิ่งสำคัญคือการมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในภูมิภาค ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประกาศฉบับนี้จะสามารถทำให้ประชาชนในอาเซียนเข้าใจถึงการทำงานของเสาหลักของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น”

คุณสามารถเข้าถึงประกาศแถลงการณ์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (VOICES: The Bulletin of the ASEAN-Socio-Cultural Community) ได้ที่นี่

แปลและเรียบเรียงจาก http://moderndiplomacy.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=3158:asean-launches-voices-bulletin-of-the-asean-socio-cultural-community&Itemid=176

© 2017 Office of the Council of State.