BANNER

ธนาคารกลางอินโดนีเซียออกกฎเกณฑ์กระตุ้นการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพื่อการค้าในอาเซียน


 ข่าวต่างประเทศ      16 Oct 2017

  ภาพจาก themalayonline.com
 
ธนาคารกลางอินโดนีเซียแถลงว่า ธนาคารฯ จะออกกฎระเบียบใหม่ที่อนุญาตให้ใช้สกุลเงินท้องถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียนในการชำระเงินสำหรับการค้าแบบทวิภาคีระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยธนาคารกลางอินโดนีเซีย ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางมาเลเซียจะทำการเลือกธนาคารที่จะสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้

กฎระเบียบใหม่ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ และบริหารความเสี่ยงของค่าผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยจะช่วยให้ผู้ส่งออกหรือ ผู้นำเข้าชาวอินโดนีเซียสามารถชำระเงินโดยใช้สกุลเงินรูเปียห์ ริงกิต หรือบาทกับคู่ค้าชาวมาเลเซีย หรือชาวไทยได้

กฎเกณฑ์ดังกล่าวสอดรับกับบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารกลางแห่งอินโดนีเซีย ธนาคารกลางแห่งมาเลเซีย และธนาคารกลางแห่งประเทศไทยซึ่งได้ร่วมลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นการสร้างกรอบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการค้าแบบทวิภาคีและการลงทุนโดยตรงในสกุลเงินริงกิตมาเลเซียและเงินบาท ในขณะที่ธนาคารทั้งสามกล่าวว่าความตกลงนี้จะเป็นแนวทางสำหรับการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นาย Arbonas  Hutabara ผู้อำนวยการฝ่ายติดต่อสื่อสารของธนาคารกลางแห่งอินโดนีเซียกล่าวว่า “กฎเกณฑ์ใหม่นี้คาดหวังที่จะลดต้นทุนการทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นรูเปียห์ โดยคู่ค้าสามารถเสนอราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้โดยตรง”

การเสนอราคาโดยตรงสามารถพัฒนาตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในภูมิภาคและทำให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้  กฎเกณฑ์ดังกล่าวยังมีกลไกในการชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ชาวอินโดนีเซียโดยใช้สกุลเงินท้องถิ่น

ก่อนหน้าที่จะออกกฎเกณฑ์นี้ ประเทศอินโดนีเซียได้ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าแบบทวิภาคีระหว่างผู้ค้าอินโดนีเซียและคู่ค้าต่างชาติซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนที่ไม่จำเป็นให้กับการทำธุรกรรมในแต่ละครั้ง

ธนาคารกลางอินโดนีเซีย และคู่ค้าของธนาคารกลางอินโดนีเซีย เช่น ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานด้านการเงินอื่น ๆ ในต่างประเทศมีอำนาจในการแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในอินโดนีเซียเป็นธนาคารตัวแทนให้บริการธุรกรรมสกุลเงิน (Bank Appointed Cross Currency Dealer – ACCD) ซึ่งสามารถทำธุรกรรมทันที (spot transaction) อีกทั้งยังสามารถส่งต่อ (forward) และแลกเปลี่ยน (swap) ธุรกรรมกับธนาคารตัวแทนให้บริการธุรกรรมสกุลเงิน (ACCD) ในประเทศอื่น ๆ รวมถึง ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนให้บริการธุรกรรมสกุลเงิน (ACCD) ที่ไม่ใช่ธนาคารในอินโดนีเซียหรือในต่างประเทศ

แปลและเรียบเรียงจาก
-      https://www.bangkokpost.com/business/news/1343519/indonesia-encourages-asean-currencies-in-trade
-      http://jakartaglobe.id/business/bank-indonesia-releases-rules-boost-local-currency-use-trade-asean/

© 2017 Office of the Council of State.