BANNER

กฎหมาย และการจัดการสิ่งแวดล้อม ของเครือรัฐออสเตรเลีย


 บทความ      30 Sep 2017

  


บทนำ

โดยที่ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่อยู่ ภายใต้การดำเนินงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และเป็นประเด็นที่ได้รับ การผลักดันทั้งในบริบทของอาเซียนและระดับสหประซาชาติ ซึ่งในปัจจุบัน การขยายตัว ทางเศรษฐกิจและการเติบโตของเมืองได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อม เกิดปัญหา ขยะ นํ้า และสารพิษ ตลอดจนผลกระทบต่อระบบนิเวศอันเนื่องมาจากปริมาณสารพิษที่เพิ่มมากขึ้น และปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสมดุล จึงเป็นประเด็นพื้นฐานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านกฎหมาย จึงได้จัดประขุมร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมายและด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ ออสเตรเลียเมื่อปี ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน+๖ ที่ได้รับการยอมรับว่า มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความผาสุขของผู้อยู่อาศัยและผู้ได้รับ ผลกระทบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมายและประสบการณ์ในการดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้ มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการร่างกฎหมายและการใช้บังคับกฎหมายของประเทศไทย ให้สามารถรองรับการพัฒนาและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโดยที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ตลอดจนแนวคิดและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ของมลรัฐ นิวเซาทํเวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำสรุปข้อมูลกฎหมายและการจัดการ สิ่งแวดล้อมของมลรัฐนิวเซาทํเวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยได้ปรับปรุงข้อมูลบางส่วนให้ตรง กับข้อมูลในปัจจุบัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ภาครัฐต่อไป

บทความกฎหมาย และการจัดการสิ่งแวดล้อม ของเครือรัฐออสเตรเลีย.pdfดาวน์โหลดเอกสาร

บทความกฎหมาย และการจัดการสิ่งแวดล้อม ของเครือรัฐออสเตรเลีย.pdf

DOWNLOADS

© 2017 Office of the Council of State.