BANNER

ประเทศไทยและสิงคโปร์ร่วมลงนามในความตกลงร่วมมือด้านฟินเทค


 ข่าวต่างประเทศ      11 Jul 2017

  


ภาพจาก thenation

 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้ลงนามความตกลงร่วมมือด้าน FinTech (FinTech Cooperation Agreement- CA) และบันทึกความเข้าใจทวิภาคีว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงินฉบับปรับปรุง (MOU) ในระหว่างการประชุมทวิภาคีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยธนาคารกลางสิงคโปร์

ความตกลงร่วมมือด้านฟินเทค (CA) มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินของประเทศไทย สิงคโปร์และอาเซียน โดยความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสิงคโปร์สามารถแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และผลของการกำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างบริษัทฟินเทคที่เป็นคู่ค้ากัน ความตกลงฉบับนี้เป็นการแสดงถึงเจตจำนงของธนาคารกลางทั้งสองในการร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับโครงการนวัตกรรม โดยเฉพาะการให้บริการทางการเงินข้ามพรมแดน

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสิงคโปร์ได้มีการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นการกระชับความร่วมมือในการรักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบสถาบันการเงินของทั้งสองประเทศ บันทึกความเข้าใจฉบับปรับปรุงนี้ได้มีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางของทั้งสองประเทศในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การออกใบอนุญาต การตรวจสอบสถาบันการเงิน การจัดตั้ง supervisory colleges รวมทั้งการบริหารจัดการสถาบันการเงินในภาวะวิกฤติร่วมกัน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า “การลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับระหว่างธนาคารกลางสิงคโปร์และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการธนาคารและความร่วมมือด้าน FinTech ระหว่างธนาคารกลางทั้งสองแห่งในยุคปัจจุบัน ท่ามกลางความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าการสร้างความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางทั้งสองจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาคและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงและยกระดับการให้บริการทางการเงินในภูมิภาค”

นาย Ravi  Menon กรรมการผู้จัดการธนาคารกลางสิงคโปร์ กล่าวว่า “ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสิงคโปร์เป็นพันธมิตรที่ยาวนานในการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเงินในภูมิภาคและความร่วมมือในการกำกับดูแล นอกจากนี้ ธนาคารทั้งสองแห่งยังได้ส่งเสริมนวัตกรรมและการขยายระบบนิเวศของฟินเทค เพื่อให้บริการในตลาดอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความตกลงทั้งสองฉบับเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังแสดงถึงข้อตกลงร่วมกันของธนาคารกลางสองประเทศในการหาโอกาสใหม่ ๆ ในการให้บริการทางการเงินข้ามพรมแดน”
 
เรียบเรียงจาก: https://www.finextra.com/pressarticle/70014/thailand-and-singapore-build-fintech-bridge

© 2017 Office of the Council of State.