BANNER

ประธานาธิบดีดูเตอร์เตรับหน้าที่ประธานที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นครั้งแรก


 ข่าวต่างประเทศ      18 May 2017

  


มะนิลา 28 เมษายน พ.ศ.2560 – ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ Rodrigo Duterte จะรับหน้าที่ เป็นประธานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 30 (30th ASEAN Summit) ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2560 การประชุมดังกล่าวจะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีแห่งการเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาเซียนครบ 50 ปีนี้ ประธานาธิบดี Duterte จะทำหน้าที่เป็นประธาน ในพิธีและกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติฟิลิปปินส์ และการประชุมผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ ณ Coconut Palace ในการประชุมครั้งนี้ บรรดาผู้นำจะหารือถึงประเด็นการนำวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 มาปฏิบัติให้เกิดผลจริงตามกรอบเวลาที่คาดหมาย และความเชื่อมโยงภายนอกกับภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงทิศทางของอาเซียน ในอนาคต ทั้งนี้ ที่ประชุมคาดว่าจะมีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรือน ในฐานะผู้เร่งรัดให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 บรรลุผล (ASEAN Declaration on the Roles of the Civil Service as a Catalyst for Achieving the ASEAN Community Vision 2025) นอกจากนี้ บรรดาผู้นำจะเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) และตัวแทนเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth) ในการประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines -East ASEAN Growth Area : BIMP-EAGA) ครั้งที่ 12 และการประชุมโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia – Malaysia - Thailand Growth Triangle :IMT-GT) ครั้งที่ 10 อีกด้วย การรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในวาระนี้ ฟิลิปปินส์ได้ตั้งหัวข้อ คือ “หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการมีส่วนร่วมในโลก” (Partnering for Change, Engaging the World) เพื่อนำเสนอ ว่าวิสัยทัศน์อาเซียนนั้นเป็นประชาคมที่มีพลวัต มีชีวิตชีวา และสร้างความสำเร็จต่อทุกฝ่าย รวมทั้งดำเนินการอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับทั้งสมาชิกในประชาคมและหุ้นส่วนนอกภูมิภาค นาย Le loung Minh เลขาธิการอาเซียนกล่าวถึงค่านิยมของอาเซียนว่า “กว่าห้าทศวรรษที่อาเซียน มีความร่วมมือและบูรณาการซึ่งกันและกัน ทำให้อาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง อาเซียนร่วมมือทำงานด้วยกัน ตระหนักรู้ และใช้ประโยชน์จากความแตกต่าง หลากหลาย และศักยภาพที่มีร่วมกัน เพื่อทำให้วิสัยทัศน์และความปรารถนาของอาเซียนประสบผลสำเร็จ นี่คือจุดแข็งของอาเซียน” อาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ณ กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย โดยมีสมาชิกก่อตั้งห้าประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย หลังจากได้มีการลงนามแล้ว อาเซียน ได้รับประเทศสมาชิกเพิ่ม คือ บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม สิบประเทศสมาชิก ได้รวมกันเป็นประชาคมอาเซียนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างโอกาส และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาค โดยมีที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบายของอาเซียน

© 2017 Office of the Council of State.