BANNER

รัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนแสดงความมุ่งมั่นที่จะรับรองนโยบายและมาตรการปกป้องแรงงานข้ามชาติ และความเป็นมืออาชีพของข้าราชการในประเทศสมาชิกอาเซียน


 ข่าวต่างประเทศ      13 Mar 2017

  


การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ ณ Iloilo Convention Center ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ประชุมคณะมนตรีฯ ได้ข้อสรุปในนโยบายและแถลงการณ์ว่าด้วยบทบาทของข้าราชการอาเซียนตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๕๖๘ (ASEAN Vision 2025)  ซึ่งจะถูกนำไปบรรจุในวาระการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) เพื่อให้ผู้ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามต่อไปในเดือนเมษายนและที่ประชุมแสดงความมุ่งมั่นในการหาข้อสรุปในแถลงการณ์ปกป้องและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ

นาง Judy Taguiwalo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ ให้สัมภาษณ์ถึงแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยบทบาทของข้าราชการอาเซียนในการเป็นผู้ปฏิบัติงานสำคัญเพื่อให้อาเซียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๕๖๓ (Declaration on the Role of Civil Service as Catalyst for Achieving ASEAN Community Vision 2025) ว่า แถลงการณ์ดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการยอมรับและเน้นความเป็นมืออาชีพของข้าราชการประเทศสมาชิกในการปฏิบัติงานเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๕๖๓ เกิดขึ้นจริง โดยแถลงการณ์ฯ ได้ส่งเสริมให้ข้าราชการของประเทศอาเซียนดำเนินงานร่วมกัน ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

นอกจากนี้  ที่ประชุมคณะมนตรีฯ ยังได้แสดงเจตตารมณ์ร่วมกันจะผลักดันเอกสารว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ ซึ่งนาง Judy Taguiwalo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ ให้สัมภาษณ์ว่าเอกสารมีเนื้อหาเป็นการกำหนดและกฎระเบียบในทางปฏิบัติตาม Asean Declaration for the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers  ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้การรับรองไปเมื่อการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ นาง Judy Taguiwalo กล่าวว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องร่วมกันว่าอาเซียนควรจะต้องปกป้องแรงงานข้ามชาติทั้งของประเทศตนเองและของประเทศอื่น

ที่ประชุมคณะมนตรีฯ ยังได้ให้การรับรองแถลงการณ์อีก ๕ แถลงการณ์ด้วยกันประกอบด้วย แถลงการณ์ว่าด้วยการดำเนินงานสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศ (gender-responsive implementation) ซึ่งระบุไว้ในวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๕๖๓ (ASEAN Community Vision 2025),  แถลงการณ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals),  แถลงกาณ์ว่าด้วยการยุติภาวะทุพโภชนาการ แถลงการณ์ว่าด้วยการดื้อยาปฏิชีวนะ (anti-microbial resistance) และแถลงการณ์ว่าด้วยการพัฒนาเยาวชน ซึ่งแถลงการณ์ทั้งหมดจะมีการลงนามในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนเมษายน ที่ประเทศฟิลิปปินส์
 
ที่มาข่าว http://globalnation.inquirer.net/153191/asean-bats-migrant-workers-protection-civil-service-professionalization
แถลงการณ์การประชุม http://asean.org/storage/2017/03/17th-ASCC-Council-Meeting-Joint-Statement.pdf

© 2017 Office of the Council of State.