BANNER

อาเซียนเร่งกระตุ้นการยอมรับคุณสมบัติร่วมกันระหว่างภูมิภาค


 ข่าวต่างประเทศ      17 Feb 2017

  


อาเซียนเร่งกระตุ้นการยอมรับคุณสมบัติร่วมกันระหว่างภูมิภาค
จาการ์ตา, 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 – การประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework - AQRF) ถูกจัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยการประชุมดังกล่าวมีการหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและลำดับความสำคัญของงานในอีกสองปีข้างหน้า รวมไปถึงการระบุประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประสงค์จะรับหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการฯ
การประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนเป็นเครื่องมือสำคัญและทรงคุณค่า ที่จะช่วยในการเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน การประชุมคณะกรรมการดังกล่าวนอกจากจะทำให้อาเซียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ และระบบการฝึกอบรม ที่แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วนั้น การประชุมนี้ยังช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรู้จักยอมรับคุณสมบัติร่วมกันภูมิภาค
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักศึกษาอีกด้วย
การจัดตั้งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนมีลักษณะเป็นการจัดตั้งองค์กรในนามอาเซียนอย่างเป็นทางการ นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และการกำหนดให้มีคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนยังเป็นการดำเนินการตามเอกสารการกำกับดูแลและโครงสร้างของคณะทำงานการจัดทำกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ที่รัฐมนตรีว่าการแรงงานอาเซียน รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการงเศรษฐกิจอาเซียนได้กำหนดไว้เมื่อปี พ.ศ. 2559
คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารระดับสูง ซึ่งจะรับผิดชอบในการพิจารณารายงานต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศสมาชิกได้เสนอมา นอกจากนี้ คณะกรรมการฯยังรับผิดชอบในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการประกันคุณภาพ และเน้นย้ำถึงประเด็นใหม่ ๆ เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งการเพิ่มพูนประสิทธิภาพอีกด้วย
“ในหลายแง่มุม คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนกำลังทบทวน ปฎิรูป และดำเนินการพัฒนาระบบคุณวุฒิของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายแล้ว เรามองว่าคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนจะสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นคุณสมวุฒิให้แก่ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เป็นอย่างดี ” ดร.Bautista กล่าวไว้ถึงผลกระทบของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนที่มีต่อภูมิภาคอาเซียน
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 โดยคณะทำงานที่สนับสนุนโดย โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  (AANZFTA Economic Cooperation Support Programme : AECSP) ซึ่งกรอบการดำเนินงานได้รับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการเศรษฐกิจอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และรัฐมนตรีว่าการแรงงานอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 สำหรับในปี พ.ศ.2559 โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจฯ นั้นได้ถูกจัดทำขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะสนับสนุนดำเนินงานตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนไปจนกระทั่งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

© 2017 Office of the Council of State.