BANNER

โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาออกคำสั่งเพื่อลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์


 ข่าวต่างประเทศ      30 Nov 2023

  


โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเกิดแก่ผู้บริโภค คนทำงาน ชนกลุ่มน้อย และความมั่นคงของประเทศ โดยการลงนามออกคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓

คำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารฉบับนี้ กำหนดให้ ผู้พัฒนาระบบ AI ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ เศรษฐกิจ  การสาธารณสุข หรือความปลอดภัย ต้องแชร์ผลการทดสอบความปลอดภัยแก่รัฐบาลของสหรัฐฯ ตาม พระราชบัญญัติการผลิตการป้องกันประเทศ (Defense Production Act) ก่อนที่จะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ

คำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารฉบับนี้ กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ กำหนดมาตรฐานสำหรับการทดสอบและจัดการกับความเสี่ยงทางเคมี ชีวภาพ รังสี นิวเคลียร์ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาในคำสั่ง กำหนดมาตรฐานการควบคุม AI ไว้หลัก ๆ ดังนี้
  • กำหนดมาตรฐานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ AI
  • ปกป้องความเป็นส่วนตัวของชาวอเมริกัน
  • สนับสนุนความเท่าเทียมและสิทธิพลเมือง
  • คุ้มครองผู้บริโภค ผู้ป่วย และนักเรียน
  • สนับสนุนแรงงาน
  • สร้างนวัตกรรมและการแข่งขัน
  • ส่งเสริมความเป็นผู้นำด้าน AI ของสหรัฐฯ ในตลาดโลก
  • ส่งเสริมการใช้ AI ในภาครัฐอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

ไบเดน กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี AI พวกเราต้องกำกับดูแลเทคโนโลยี AI เหล่านี้ ที่เปิดช่องทางที่ผิดให้แฮกเกอร์ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนสังคมของเรา
แบรดลีย์ ทัสก์ (Bradley Tusk) ซีอีโอของ Tusk Ventures ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนในเทคโนโลยีและ AI แสดงจุดยืนว่ารู้สึกยินดีกับคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารดังกล่าว แต่เปิดเผยว่า บริษัทเทคโนโลยีอาจหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลกับรัฐบาล เพราะเกรงว่าข้อมูลจะรั่วไหลไปถึงบริษัทคู่แข่ง

ข่าวประจำวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก https://thematter.co/brief/216090/216090
https://www.reuters.com/technology/white-house-unveils-wide-ranging-action-mitigate-ai-risks-2023-10-30/

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


 

© 2017 Office of the Council of State.