BANNER

กรมศุลกากรและสรรพาสามิตกัมพูชาประกาศใช้ตราภาษีอากรใหม่เพื่อป้องกันการลักลอบขนสินค้าเข้าประเทศโดยไม่เสียภาษี


 ข่าวต่างประเทศ      13 Jan 2017

  


กรมศุลกากรและสรรพสามิต (The General Department of Coustoms and Excise (GDCE)) ประเทศกัมพูชากำหนดให้สินค้านำเข้า ประกอบด้วย สุรา นาฬิกา และเครื่องศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๕๐ เหรียญสหรัฐฯ ต้องลงตราประทับการเสียภาษีอากรแบบใหม่ที่ออกแบบโดยกรมศุลกากรและสรรพสามิตประเทศกัมพูชาเพื่อป้องกันการลักลอบขนสินค้าเข้าประเทศ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตราประทับเป็นไปเพื่อเพิ่มการจัดเก็บรายได้เข้าประเทศ โดยตราประทับแบบใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาตราประทับแบบใหม่มีลักษณะเฉพาะคือ ฉลาก ตัวอักษร และเครื่องหมายลับ จะมองไม่เห็นด้วยตามนุษย์ต้องใช้อุปกรณ์เสริมคือเลเซอร์เพื่อใช้ในการมองเห็น

ทั้งนี้ ประกาศของกรมศุลกากรและสรรพสามิตประเทศกัมพูชาระบุว่าหากเจ้าพนักงานศุลกากรหรือเจ้าพนักงานอื่นที่มีอำนาจ ทำการตรวจค้นร้านค้าและพบสินค้าที่ไม่มีการลงตราแบบใหม่สินค้านั้น
จะถูกสันนิษฐานว่าเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าประเทศและผู้ครอบครองสินค้านั้นจะต้องจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย

ที่มาข่าว http://www.phnompenhpost.com/business/new-customs-seal-stamp-out-illicit-goods

เว็บไซต์ กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา http://www.customs.gov.kh/news-events/

© 2017 Office of the Council of State.