BANNER

ญี่ปุ่นวางแผนเสนอมาตรการให้ครัวเรือนที่มีบุตรตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนบุตร ในชั้นอุดมศึกษา


 ข่าวต่างประเทศ      03 Jan 2024

  


ญี่ปุ่นวางแผนเสนอมาตรการให้ครัวเรือนที่มีบุตรตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนบุตรในชั้นอุดมศึกษา
                    รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะเสนอโครงการใหม่ โดยกำหนดมาตรการที่จะมอบค่าเล่าเรียน
ในมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องฟรีสำหรับครัวเรือนที่มีบุตรตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และสิ้นสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่นายกรัฐมนตรี Fumio Kishida ได้ให้คำมั่นที่เริ่มจัดการ
กับอัตราการเกิดที่ลดน้อยลงของประเทศญี่ปุ่น

                    โดยวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อรับมือกับปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลง มาตรการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตของเด็กญี่ปุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อน และคาดการณ์ว่าจะมีการตัดสินใจในการประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้และอาจเริ่มบังคับใช้ได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งรัฐบาลได้วางแผนที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมทุกปีเป็นจำนวนกว่า ๓ ล้านล้านเยน เพื่อสนับสนุนมาตรการรับมือกับปัญหาอัตราการเกิดที่ลดน้อยลงดังกล่าว
                    ทั้งนี้ สำหรับครัวเรือนที่มีบุตรคนเดียวที่มีรายได้น้อยและมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เต็มจำนวน รัฐบาลจะพิจารณาเพิ่มเพดานรายได้ต่อปีจากปัจจุบัน ๑.๖ ล้านเยน เป็น ๑.๙ ล้านเยน ส่วนครัวเรือนที่มีบุตรคนเดียวที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพียงบางส่วน รัฐบาลจะพิจารณาเพิ่มเพดานรายได้ต่อปีจากปัจจุบัน ๓.๖๕ ล้านเยน เป็น ๓.๘๕ ล้านเยน สำหรับครัวเรือนที่มีบุตร ๓ คนขึ้นไป รัฐบาลได้ตัดสินใจขยายโครงการนี้เพื่อให้ครอบคลุมครัวเรือนที่มีรายได้ต่อปีสูงถึง ๖ ล้านเยน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
                    นอกจากนี้ รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินสูงสุดของเงินสงเคราะห์ดูแลเด็กสำหรับลูกคนที่สามและลูกคนต่อ ๆ ไป ที่มอบให้กับครัวเรือนที่มีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครัวเรือนที่มีรายได้น้อย จากปัจจุบัน ๖,๒๕๐ เยนต่อเดือนเป็น ๑๐,๔๒๐ เยน ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับลูกคนที่สอง
                    ปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีโครงการที่กำหนดให้นักเรียนจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า ๓.๘ ล้านเยน (ประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท) ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและให้ทุนการศึกษา
                    ด้วยมาตรการดังกล่าว รัฐบาลหวังว่าจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินที่มากขึ้นแก่ครอบครัวที่ต้องดิ้นรนเพื่อค่าเล่าเรียนบุตร โครงการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
                    ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงต้องวางแผนที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนำไปสนับสนุนมาตรการดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลหวังที่จะเสนอค่าธรรมเนียมพิเศษที่ประชาชนต้องชำระเพิ่มเติมจากเบี้ยประกันสุขภาพ
ของรัฐตามปกติ ในขณะเดียวกันก็ดำเนินการปฏิรูปค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่


ข่าวประจำวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.japantimes.co.jp/news/2023/12/07/japan/society/tuition-free-large-families/
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.