BANNER

กัมพูชาเตรียมผ่านกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


 ข่าวต่างประเทศ      21 Dec 2016

  


​Mr. Pan Sorasak รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงสถานะปัจจุบันของกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของกัมพูชาจะได้รับการอภิปรายและลงมติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเร็วที่สุดภายในกลางปี ๒๕๖๐”
และกล่าวเพิ่มเติมว่า“ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังปรับปรุงรายละเอียดร่างกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะยื่นให้สภานิติบัญญัติพิจารณา”
ซึ่งในขั้นตอนการร่างกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์กำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม กระทรวงยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา และที่ปรึกษากฎหมายของคณะรัฐมนตรี (Council of Jurists of the Council of Ministers) เพื่อศึกษาร่างกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกช์ก่อนที่จะยื่นต่อสภานิติบัญญัติเพื่อลงมติและรับรองในปี ๒๕๖๐
นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงสภาพปัจจุบันของการซื้อขายในประเทศกัมพูชา “ปัจจุบันกัมพูชายังไม่มีการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกช์มากนัก การซื้อขายที่เกิดขึ้นในกัมพูชายังคงเป็นการซื้อขายแบบที่มีคู่ค้าอยู่ตรงหน้า แต่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกช์นั้นเป็นการซื้อขายแบบใหม่ที่การซื้อขายเกิดขึ้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นโลกที่เรามองไม่เห็น และกล่าวต่อไปว่า หากเราต้องการสิ่งใดเราสามารถซื้อได้ทันทีผ่านทางคอมพิวเตอร์นอกจากนี้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกช์ยังไม่มีพรมแดน”
ทั้งนี้กัมพูชาเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อินเล็กทรอนิกช์
ร่างกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกช์แบ่งออกเป็น ๑๒ บท และมี ๙๐ มาตรา เนื้อหาครอบคลุมถึงการใช้
เครดิตการ์ด เดบิตการ์ด การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกช์เพื่อซื้อสินค้า นอกจากนี้ ร่างกฎหมายพาณิชย์อิเล็กนทรอนิกช์ยังมีข้อบทบังคับให้บริษัทที่เป็นตัวกลางซื้อขายต้องปกป้องข้อมูลลูกค้าที่ทำการซื้อขาย
Ms. Kem Saroeung ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ร่างกฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกช์ถูกร่างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองทั้งผู้ลงทุนและผู้บริโภคอีกทั้งยังครอบคลุมถึงภาคราชการอีกด้วย” และกล่าวเพิ่มเติมว่า “ร่างกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกช์จะครอบคลุมถึงการชำระเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันบริหารจัดการโดยธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังส่งเสริมความมั่นคงเพราะมีบทลงโทษต่อผู้ละเมิดกฎหมาย”
นาย Sok Siphana ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาทรัพยากรกัมพูชา (Cambodia Development Resource Institute) ให้สัมภาษณ์กับสื่อกล่าวว่า “การเสนอกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกช์ของกัมพูชาช้าเกินไป ส่งผลให้กัมพูชาไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของภูมิภาคอาเซียนได้
ข้อมูลเพิ่มเติม ประเทศไทยได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกช์แล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ และได้การแก้ไข้เพิ่มเติมในปี ๒๕๕๑ สามารถเข้าชมกฎหมายดังกล่าวได้ที่
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%c763&lawPath=%c763-20-9999-update
สามารถเข้าชมร่างกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศกัมพูชาได้ที่ http://www.slideserve.co.uk/cambodia-draft-law-on-e-commerce
ข่าวจาก http://www.khmertimeskh.com/news/31709/e-commerce-law-a-realty-soon/

© 2017 Office of the Council of State.