BANNER

รัฐบาลคาซัคสถานออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการคืนสินทรัพย์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายให้แก่รัฐ


 ข่าวต่างประเทศ      31 Oct 2023

  


คาสซิม-โยมาร์ต โตคาเยฟ ประธานาธิบดีคาซัคสถาน ลงนามในกฎหมายเกี่ยวกับการคืนสินทรัพย์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายให้แก่รัฐในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ ซึ่งกฎหมายกำหนดกรอบการทำงานสำหรับรัฐบาลในการระบุและส่งคืนสินทรัพย์ที่มีถูกยึดและนำออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย

กฎหมายกำหนดข้อจำกัดที่ชัดเจนในการขยายรายชื่อบุคคลหรือองค์กรภายใต้บทบัญญัติ เฉพาะนิติบุคคลและนิติบุคคลในเครือที่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะของกฎหมาย รวมถึงการครอบครองสินทรัพย์ที่สำคัญเท่านั้นที่สามารถรวมไว้ในทะเบียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของแหล่งที่มาของสินทรัพย์ และอาจยื่นคำร้องขอบังคับให้คืนสินทรัพย์ได้

มาตรา ๒ ของกฎหมายเกี่ยวกับการคืนสินทรัพย์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายให้แก่รัฐ กำหนดให้นิติบุคคลและนิติบุคคลในเครือต้องพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของแหล่งที่มาของสินทรัพย์ของตนต่อศาล ในกรณีและตามเหตุที่กฎหมายนี้กำหนด  ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย หมายถึงสินทรัพย์ที่อาจถูกส่งคืนให้แก่รัฐเมื่อศาลรับรู้ว่าสินทรัพย์เหล่านี้มีแหล่งที่มาซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าไม่สามารถนำพยานหลักฐานเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของสินทรัพย์เช่นว่านั้นเพียงพอที่จะมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการเรียกคืนสินทรัพย์ กฎหมายจึงจัดให้มีการรับประกันที่เพียงพอสำหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อสินทรัพย์โดยสุจริต ตลอดจนเจ้าหนี้โดยสุจริต นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดในการคุ้มครองบุคคลที่รายงานกรณีการได้มาและเพิกถอนสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมายหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการเอาสินทรัพย์นั้นคืนกลับมา 

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยใช้แนวทางจากประสบการณ์ของประเทศในแถบตะวันตกที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเน้นหลักนิติธรรมและมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมและการเติบโตที่ยั่งยืนในคาซัคสถาน  นอกจากนี้ ยังเป็นการวางรากฐานในการกำจัดปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสภาพการรั่วไหลของสินทรัพย์ออกไปนอกประเทศ โดยคุ้มครองสิทธิที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญของคาซัคสถาน พันธกรณีระหว่างประเทศ และกฎหมายที่ควบคุมนักลงทุน ธุรกิจ และบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ข่าวประจำวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก https://astanatimes.com/2023/09/kazakh-government-new-law-on-illegally-acquired-assets-will-not-affect-diligent-investors/?fbclid=IwAR3eQjMmDrkACfYbicJKmJaKJQmxUXNRYF9U3ZBP-Ck_yBLbQsNDz2Dvr3c

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.