BANNER

กระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านคมนาคมอาเซียน


 ข่าวต่างประเทศ      14 Nov 2016

  


          กระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำคัญ ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียนครั้งที่ ๔๒ (๒) การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
          ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า ๒๐๐ คน ที่ประชุมจะหารือกันเรื่องรูปแบบการคมนาคมประเภทต่าง ๆ ร่วมถึงนโยบายส่งเสริมปรับปรุงหรือพัฒนาความเชื่อมโยงและสร้างเสริมความร่วมมือในภูมิภาคในอนาคต

          ทั้งนี้คาดการณ์ว่าวาระในที่ประชุมจะมีการทบทวนความตกลงที่เกี่ยวกับการคมนาคมรวมถึงโครงการที่ทำร่วมกันเช่น แผนยุทธศาสตร์กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการขนส่ง ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแผนวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานด้านคมนาคมของอาเซียนโดยแผนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘

          นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือร่วมกันในแผนงานริเริ่มด้านการขนส่งอื่น ๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งตลาดขนส่งอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว (ASEAN Single Shipping Market) และ โครงข่ายการขนส่งแบบ Roll-on Roll-off (ASEAN Roll-on Roll-off Shipping Network)
 
http://news.abs-cbn.com/business/11/13/16/ph-to-host-asean-transport-meetings

© 2017 Office of the Council of State.