BANNER

ร่างกฎหมาย Immigration reform ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น


 ข่าวต่างประเทศ      31 May 2023

  


คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นอนุมัติร่างกฎหมายที่ถกเถียงกันเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง (Immigration law) เรื่องพิจารณาเพื่อมอบสถานะผู้ลี้ภัย

คณะกรรมาธิการงานด้านตุลาการ (the Judicial Affairs Committee) ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยซึ่งเป็นรัฐบาล รวมกับพรรคโคเมโต (Komeito) ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลอีกสองพรรค คือ พรรคนิปปอน อิชิงหรือพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น (the Nippon Ishin Japan Innovation Party) และพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (the Democratic Party for the People)

ภายใต้บทกฎหมายเกี่ยวกับชาวต่างประเทศที่ยื่นเรื่องขอสถานะผู้ลี้ภัยเกินกว่าสองครั้งจะไม่ได้รับยกเว้นการเนรเทศออกนอกประเทศอีกต่อไป เว้นแต่มีเหตุผลที่ไม่อาจคัดค้านได้


กฎหมายฉบับปัจจุบันระงับการเนรเทศสำหรับผู้ที่ได้ยื่นเรื่องขอสถานภาพผู้ลี้ภัย รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าบุคคลบางกลุ่มอาศัยข้อได้เปรียบเรื่องกฎระเบียบ โดยยื่นเรื่องเพื่อขอสถานภาพผู้ลี้ภัยหลายครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกส่งตัวกลับประเทศ

ในปัจจุบัน ชาวต่างประเทศที่จะถูกส่งตัวเนรเทศกลับไปตามหลักการจะถูกควบคุมตัวไว้ กฎหมายอนุญาตให้พวกเขาอาศัยนอกสถานที่ที่มีการควบคุมตัวคนเข้าเมืองได้ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้มีอำนาจตรวจคนเข้าเมือง

การแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายดังกล่าว ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตรวจคนเข้าเมืองได้รับการฝึกฝนอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญ เพื่อให้กระบวนการเพื่อรับรองผู้ลี้ภัยมีการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม แต่มีเสียงคัดค้านหลักจากพรรคพรรคประชาธิปไตยแห่งรัฐธรรมนูญ (Constitutional Democratic Party: CDP) และพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น (the Japanese Communist Party) ซึ่งโหวตออกเสียงคัดค้านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว

พรรค CDP เสนอก่อนหน้าว่าให้ดำเนินการโดยคณะทำงานฝ่ายที่สามเพื่อรับรองความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบสภานภาพผู้ลี้ภัย โดยกล่าวว่าการเสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองของพรรครัฐบาลนั้น เป็นการเสนอที่ไม่ตรงกับความต้องการของตน

การระบุอ้างอิงถึงคณะทำงานฝ่ายที่สามได้ถูกลบออกจากร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว
รัฐบาลได้ยื่นร่างกฎหมายเมื่อสองปีก่อนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัย(Immigration Control and Refugee Recognition Act) แต่ร่างกฎหมายฉบับก่อนหน้าได้ถูกยกเลิกหลังจากได้มีการวิจารณ์จากพรรคฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมาย หลังจากมีการเสียชีวิตของหญิงชาวศรีลังกาที่ศูนย์ควบคุมตัวคนเข้าเมือง

ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคนเข้าเมืองคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจากทางสภาผู้แทนราษฎร (Lower House) ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และเข้าสู่การพิจารณาของชั้นวุฒิสภา (Upper House) ในลำดับถัดไป

ข่าวประจำวันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
เรียบเรียงจาก https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230428_26/?fbclid=IwAR1LzcnjD6l6eHXNaY4_Qc55_R1lLZdSO3Bm3r7MAIow50Ift2PjrDSPcxE

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.