BANNER

ร่างกฎหมายที่ขยายความคุ้มครองลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ (pregnancy and family leave bill) ได้ผ่านการพิจารณาในชั้นสภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) ของสหราชอาณาจักร


 ข่าวต่างประเทศ      28 Feb 2023

  


การสนับสนุนให้มีความคุ้มครองที่ดีขึ้นจากการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที่ตั้งครรภ์ได้มีการเริ่มพิจารณาสู่ขั้นตอนต่อไป หลังจากร่างกฎหมายที่ขยายความคุ้มครองลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ (pregnancy and family leave bill) ได้ผ่านการพิจารณาขั้นตอนทางนิติบัญญัติขั้นตอนสุดท้ายในชั้นสภาผู้แทนราษฎร (House of Commons)

ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็น private member bill ที่มีการนำเสนอโดย แดน จาร์วิส สมาชิกรัฐสภา พรรคแรงงาน ซึ่งได้ผ่านขั้นตอน final reading ในชั้นพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัททำการเลิกจ้างงานกรณี redundant ซึ่งเป็นการเลิกจ้างเพื่อลดคนทำงาน การให้ลูกจ้างออกจากงาน เนื่องจากเหตุผลบางประการที่ทำให้มีคนล้นงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยี การนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ การจัดองค์กรใหม่ การเลิกจ้างเพื่อลดคนทำงาน รวมทั้งในกรณีที่ปรากฏว่าลูกจ้างตั้งครรภ์จนกระทั่งบุตรมีอายุ ๑๘ เดือน

ในปัจจุบัน ได้มีการคุ้มครองการเลิกจ้างงานกรณี redundant ในขณะที่กำลังลาเพื่อคลอดบุตร หรือพักฟื้นหลังคลอด (maternity leave) โดยจากข้อมูลเชิงสถิติมีผู้หญิงอย่างน้อย  ๕๔,๐๐๐ คนต่อปีถูกเลิกจ้างงานหลังจากตั้งครรภ์ ตามที่อ้างอิงจากงานวิจัยของคณะกรรมการความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชน (Equality and Human Rights Commission)  พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถฟ้องคดีนายจ้างด้วยความยากลำบากโดยมีข้อจำกัดต่าง ๆ มากมาย

จาร์วิส กล่าวว่า เขาได้ตระหนักถึงเรื่องการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อหญิงที่ตั้งครรภ์ และมีกรณีลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ซึ่งถูกเลิกจ้างกรณี redundant ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ อย่างทันทีหลังจากเธอได้แจ้งต่อหัวหน้างานว่าเธอตั้งครรภ์ จาร์วิสกล่าวว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรม และไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำอีก ใน ปี ค.ศ. ๒๐๒๓

ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาไปสู่ชั้นของวุฒิสภา โดยได้เริ่มพิจารณา ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๓ จาร์วิสกล่าวว่าในเรื่องของระยะเวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายถือว่ามีแนวโน้มที่จะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป


ข่าวประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียบเรียงจาก https://www.theguardian.com/money/2023/feb/03/bill-to-extend-maternity-protections-passes-house-of-commons?fbclid=IwAR1a8MY1ZtMMqA7pSfCT9c3VytRa--2iLvNkuKImiGKQLhzxlBgdM_5F83g
https://www.labour.go.th/index.php/en/component/seoglossary/1-dictionary/redundancy

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


 

© 2017 Office of the Council of State.