BANNER

รัฐสภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทำให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในประเทศ


 ข่าวต่างประเทศ      31 Jul 2023

  


          สภานิติบัญญัติแห่งชาติของอิสราเอลเห็นชอบร่างกฎหมายปฏิรูประบบยุติธรรมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ๖๔ เสียง จากทั้งหมด ๑๒๐ เสียง ท่ามกลางความไม่พอใจของหลายฝ่าย เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวมุ่งจำกัดอำนาจของฝ่ายตุลาการ และเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหารสามารถเปลี่ยนแปลงคำตัดสินของศาลสูงสุดได้
          ทั้งนี้ ในฝั่งของภาคประชาชนและพรรคฝ่านค้านมองว่าสาระสำคัญร่างกฎหมายปฏิรูปกระบวนยุติธรรมมีเนื้อหาในการลดทอนอำนาจของศาลสูงสุด โดยประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการเทียบเท่ากับ “การก่อรัฐประหาร” ทำให้อิสราเอลกลายเป็นเผด็จการ โดยการทำลายการถ่วงดุลอำนาจที่สำคัญที่สุดต่อการกระทำของรัฐบาล ทำให้ประชาชนหลายภาคส่วนออกมาประท้วงต่อต้าน รวมถึงกลุ่มแพทย์ กลุ่มทนายความ นอกจากนี้ ทางด้านสหรัฐอเมริกาก็ออกมาแถลงวิจารณ์ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการบั่นทอนสถาบันประชาธิปไตย
          รัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี Benjamin Netanyahu พยายามผลักร่างกฎหมายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ท่ามกลางการคัดค้านจากหลายภาคส่วนและยังทำให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในอิสราเอลติดต่อกันนานถึง ๒๘ สัปดาห์ เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวจะก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอิสราเอล โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นว่าการกระทำนี้จะทำให้ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย จากการที่จะไม่มีองค์กรใดสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลของนาย Benjamin Netanyahuได้
          อีกทั้งการที่รัฐสภามีมติผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปศาลจะทำให้ศาลสูงสุดของอิสราเอลไม่สามารถค้านหรือยกเลิกการตัดสินใจของรัฐบาลได้ แม้ศาลจะตัดสินว่าการกระทำดังกล่าวไม่สมเหตุผลก็ตาม


ข่าวประจำวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.bbc.com/news/world-middle-east-66258416
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


 

© 2017 Office of the Council of State.