BANNER


กฎหมายน่ารู้


“กฎหมายน่ารู้” เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลกฎหมายของต่างประเทศที่สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนประเด็นความท้าทาย พลวัตความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายของสังคมต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลนโยบายทางกฎหมายของต่างประเทศที่น่าสนใจอันจะเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายและผู้สนใจในการต่อยอดความรู้ด้านกฎหมายได้อย่างกว้างขวางและรอบด้านผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร (ตอนที่ ๑)

ทุกประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีกฎระเบียบเรื่องบุคคลที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (franchise) ในการเลือกตั้งนั้นปกติขึ้นอยู่กับสัญชาติ อายุ และที่อยู่อาศัย มาตรา ๒ กำหนดความหมายของสิทธิในการลงคะแนนเสียงและบุคคลที่รับผิดชอบสำหรับบทกฎหมายสำหรับสิทธิในการลงคะแนนเสียง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมากฎระเบียบเกี่ยวกับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรได้มีความหลากหลายกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักรที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร (ตอนที่ ๑)


*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร (ตอนที่ ๒)

ทุกประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีกฎระเบียบเรื่องบุคคลที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (franchise) ในการเลือกตั้งนั้นปกติขึ้นอยู่กับสัญชาติ อายุ และที่อยู่อาศัย มาตรา ๒ กำหนดความหมายของสิทธิในการลงคะแนนเสียงและบุคคลที่รับผิดชอบสำหรับบทกฎหมายสำหรับสิทธิในการลงคะแนนเสียง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมากฎระเบียบเกี่ยวกับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร ได้มีความหลากหลายกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักรที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร (ตอนที่ ๒)

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 


กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากร (Resource Conservation and Recovery Act: RCRA) ของสหรัฐอเมริกา

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากร (Resource Conservation and Recovery Act: RCRA) ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่วางหลักการในการจัดการของเสีย ทั้งของเสียทั่วไป และขยะอันตราย โดยใช้หลักการ cradle-to-grave waste management เพื่อติดตามขยะอันตรายอย่างครบวงจร

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากร (Resource Conservation and Recovery Act: RCRA) ของสหรัฐอเมริกา
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายว่าด้วยการตายด้วยความสมัครใจ (Voluntary Assisted Dying Act) ของเครือรัฐออสเตรเลีย

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายว่าด้วยการตายด้วยความสมัครใจของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับความชอบธรรมในการฆ่าตัวตายสำหรับผู้ที่ทุกข์ทรมานและกำลังจะตายในการที่จะเลือกลักษณะและเวลาของการตายได้ แต่ทั้งนี้ก็มีมาตรการป้องกันที่ครอบคลุมและการคุ้มครองที่เข้มงวดในการคัดกรองบุคคลที่จะสามารถได้รับความช่วยเหลือให้สามารถตายด้วยความสมัครใจได้

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยการตายด้วยความสมัครใจ (Voluntary Assisted Dying Act) ของเครือรัฐออสเตรเลีย
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมาย the Child Support (Enforcement) ของอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์

กฎหมาย The Child Support Act 1991 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมาย the Child Maintenance and Other Payments Act 2008 มีบทบัญญัติใหม่ที่อนุญาตให้ secretary of state จัดทำคำสั่ง liability order โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลก่อนในลำดับแรก สำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้แก้ไขเพิ่มเติมส่วนสำคัญโดยให้ secretary of state สามารถจัดทำคำสั่งที่เป็น liability order และมีการสร้างบทกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของ liability order และกำหนดข้อบังคับ (regulations) ที่มีบทกฎหมายเรื่องอุทธรณ์ (appeal) ผู้สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้อ้างเหตุผลว่า จะทำให้มีการนำมาตรการบังคับใช้ตามกฎหมาย (enforcement) มาใช้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแก่ผู้ปกครองที่ไม่ได้จ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร


ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมาย the Child Support (Enforcement) ของอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมาย Worker Protection (Amendment of Equality Act 2010) ของอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์

จุดประสงค์ของร่างกฎหมายนี้ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย the Equality Act 2010 เพื่อทำให้นายจ้างมีความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการล่วงละเมิด (Harassment) ของลูกจ้างโดยบุคคลที่สาม (เช่น ลูกค้าหรือผู้รับบริการ) เป็นการเสนอหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงแก่นายจ้างเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ (sexual harassment) ต่อลูกจ้างของตน โดยร่างกฎหมายดังกล่าวได้มีการตราบทบัญญัติเพื่อยกระดับเรื่องค่าสินไหมทดแทน (compensation) ในหลายคดีที่มีการฝ่าฝืนจากนายจ้างที่ต้องกระทำการตามหน้าที่

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมาย Worker Protection (Amendment of Equality Act 2010) ของอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์


*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 


กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสมของสหรัฐอเมริกา (Communications Decency Act: CDA)

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสมของสหรัฐอเมริกา (Communications Decency Act: CDA) ซึ่งกำหนดให้มีการปกป้องผู้ที่ช่วยป้องกันและคัดกรองเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้บริการที่ไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่หรือไม่ได้เป็นเจ้าของเนื้อหาให้ไม่ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งต่อการกระทำด้วยวิธีใด ๆ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสมของสหรัฐอเมริกา (Communications Decency Act CDA)

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 


ร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของสิงคโปร์ (The Children and Young Persons Act: CYPA)

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของสิงคโปร์ (The Children and Young Persons Act: CYPA) ซึ่งอนุญาตให้กระทรวงพัฒนาสังคมและสถาบันครอบครัว (Ministry of Social and Family Development: MSF) ของสิงคโปร์สามารถเข้าแทรกแซงเพื่อให้การคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือที่จำเป็นต่อเด็กอายุต่ำกว่า ๑๖ ปีที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง ซึ่งร่างกฎหมาย CYPA พยายามที่จะขยายขอบเขตการคุ้มครองดังกล่าวไปยังเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของสิงคโปร์ (The Children and Young Persons Act CYPA)

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมาย Animals (Low-Welfare Activities Abroad) ของอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

ร่างกฎหมายนี้บัญญัติห้ามการขายและการเสนอการขาย ตลอดจนการโฆษณากิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ที่มีสวัสดิภาพในระดับต่ำที่จัดขึ้นในต่างประเทศ โดยห้ามกระทำการในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือซึ่งกิจกรรมต้องห้ามเหล่านี้ครอบคลุมถึงคำจำกัดความที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักรแต่ละแห่งซึ่งระบุไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และครอบคลุมถึงการกระทำที่ถือเป็นความผิดภายใต้กฎหมาย the Animal Welfare Act 2006 ในอังกฤษและเวลส์ กับกฎหมาย Welfare of Animals Act (Northern Ireland) 2011

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมาย Animals (Low-Welfare Activities Abroad) ของอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

 

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและความรับผิดชอบในการประกันสุขภาพ

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและความรับผิดชอบในการประกันสุขภาพ (Health Insurance Portability and Accountability Act : HIPAA) ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดให้ต้องมีการสร้างมาตรฐานระดับสากลเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพที่ละเอียดอ่อนของผู้ป่วยจากการถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและความรับผิดชอบในการประกันสุขภาพ
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในสหราชอาณาจักร (The Abortion Act 1967)

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในสหราชอาณาจักร (The Abortion Act 1967) ซึ่งอนุญาตให้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวถือเป็นเป็นก้าวสำคัญสำหรับสิทธิเสรีภาพของสตรีในสหราชอาณาจักร

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในสหราชอาณาจักร (The Abortion Act 1967)
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมาย Procurement ของสหราชอาณาจักร

กฎระเบียบในเรื่องของ “procurement” ซึ่งตามความหมาย คือ “การจัดซื้อจัดจ้าง” ได้ถูกนำมาใช้ในการกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ (public authority) ในการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ และบริการ รวมถึงงานด้านสาธารณะต่าง ๆ จากภาคเอกชน รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้มีการปฏิรูปกฎหมายภายในซึ่งได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกฎหมายสหภาพยุโรป ถือเป็นโอกาสที่ดีขึ้นในการกำหนดกรอบแผนในการดำเนินการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความเชื่อว่าในการปฏิรูปกฎหมายจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความง่าย รวดเร็ว มีความโปร่งใสมากขึ้น และลดความล่าช้าของระบบราชการ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่  ร่างกฎหมาย Procurement ของสหราชอาณาจักร

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


Safe standing ของสนามฟุตบอลในอังกฤษและเวลส์

จากการพัฒนาด้านการออกแบบสนามฟุตบอลในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนที่เป็นอัฒจันทร์ของผู้ชม และความสำเร็จในมาตรการ safe standing ของประเทศในยุโรปชาติอื่น ๆ นำไปสู่การเรียกร้องในการเริ่มต้นพิจารณาให้มีบริเวณอัฒจันทร์ที่เป็น safe standing ของพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนชิพ จากประกาศแถลงการณ์ของพรรคอนุรักษ์นิยมใน ปี ค.ศ. ๒๐๑๙รวมถึงข้อตกลงที่จะทำงานร่วมกับแฟนบอลและสโมสรเรื่องการพิจารณาจัดให้มี safe standing

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ Safe standing ของสนามฟุตบอลในอังกฤษและเวลส์


*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 


กฎหมายปฏิรูปสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ (The Nursing Home Reform Act) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายปฏิรูปสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุซึ่งกำหนดสิทธิของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุไว้หลายประการ เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลที่เหมาะสมทั้งในด้านบริการทางการแพทย์ ด้านสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือด้านปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสมและปราศจากการถูกละเมิดสิทธิหรือการละเลย

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายปฏิรูปสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Act 2022) แห่งสหราชอาณาจักร

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Act 2022) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปกฎเกณฑ์ข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาคาร ซึ่งกฎหมายนี้มีการรวบรวมและนำหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงพระราชบัญญัติความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (Fire Safety Act 2021) เข้ามาปรับปรุงพัฒนาให้กฎหมายมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น กฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาคารจะทำให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจถึงความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและปรับเปลี่ยนแนวทางในการออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมดูแลอาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Act 2022) แห่งสหราชอาณาจักร

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการดิจิทัลของสหราชอาณาจักร (Digital Services Act)

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการดิจิทัล (Digital Services Act) หรือ DSA ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่จะเข้ามาควบคุมแพลตฟอร์มออนไลน์หลัก ๆ ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน เช่น Facebook Youtube Tiktok Twitter และแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อจัดการกับเนื้อหาที่มีการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มโดยผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสังคมในด้านต่าง ๆ จากการให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเหล่านี้
 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการดิจิทัลของสหราชอาณาจักร (Digital Services Act)

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนักโทษในสหราชอาณาจักร

บทความฉบับนี้มุ่งอธิบายในเรื่องการตีความทางกฎหมายจากคำพิพากษาของศาล ECtHR และการอภิปรายของรัฐสภาเกี่ยวกับสิทธิของนักโทษในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมถึงกฎหมายที่กำหนดให้นักโทษบางกลุ่มได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นของสกอตแลนด์

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนักโทษในสหราชอาณาจักร


*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ revenge pornography ของอังกฤษ เวลส์ และ สกอตแลนด์

คำว่า “Revenge” แปลเป็นภาษาไทยว่า การแก้แค้น ส่วนคำว่า “Porn” แปลว่า ลามก โป๊ เมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันแล้ว คือ การแก้แค้นผู้อื่นโดยใช้สื่อลามกอนาจารถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายของต่างประเทศ คำว่า Revenge Porn ใน Black’s Law Dictionary ให้ความหมายไว้ว่า ภาพถ่ายที่ได้สื่อให้เห็นเกี่ยวกับทางเพศ หรือวีดีโอของคนอื่นที่ได้มาโดยไม่มีความยินยอมจากเหยื่อ เพื่อเป็นการล้างแค้นคนรักเก่าที่ได้เลิกรากัน หรือเป็นการขู่กรรโชกเหยื่อ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ revenge pornography ของอังกฤษ เวลส์ และ สกอตแลนด์*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการแนวกันชนสีเขียว (Green Belt (Protection) Private Members Bill) ของสหราชอาณาจักร

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการแนวกันชนสีเขียวฉบับใหม่ของสหราชอาณาจักร เนื่องจากกฎหมายฉบับเดิมมีการบังคับใช้มากว่า ๗๐ ปีและไม่เคยได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน คาดว่าการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาราคาที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่หลายแห่งที่พุ่งสูงจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการแนวกันชนสีเขียว (Green Belt (Protection) Private Members Bill) ของสหราชอาณาจักร
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


พิมพ์เขียวสำหรับร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิของปัญญาประดิษฐ์ (AI Bill of Rights) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงพิมพ์เขียวสำหรับร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิของปัญญาประดิษฐ์ (AI Bill of Rights) ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) และระบบกลไกอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในสหรัฐฯ
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่
 พิมพ์เขียวสำหรับร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิของปัญญาประดิษฐ์ (AI Bill of Rights) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมาย Animal Welfare (Kept Animals) ของบริเตนใหญ่

ร่างกฎหมาย Animal Welfare (Kept Animals) 2021-2022 เป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ที่อยู่ในประเทศ หรือถูกนำเข้ามาใน หรือส่งออกไปนอกบริเตนใหญ่ ซึ่งได้เริ่มพิจารณาในชั้นของสภาผู้แทนราษฏร (the House of Commons) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๒๑ พิจารณาในวาระที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๑ พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ (committee stage) ในระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๑ และอยู่ในขั้นตอนของการรายงาน (report stage) เพื่อบรรจุเข้าสู่สมัยประชุมของรัฐสภาในปี ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๓ (session 2022-23) โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำแถลงการณ์ของพรรคอนุรักษ์นิยมในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ 

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่  ร่างกฎหมาย Animal Welfare (Kept Animals) ของบริเตนใหญ่

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


Fire and rehire tactics ของสหราชอาณาจักร

ในทางปฏิบัตินั้น “fire and rehire” หรือเรียกอีกอย่างว่า “dismissal and re-engagement”เกิดขึ้นเมื่อนายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้าง ซึ่งได้มีการเสนอแก่ลูกจ้างที่จะกลับมาจ้างงานใหม่อีกครั้งในเงื่อนไขข้อตกลงใหม่ โดยภายใต้ข้อตกลงใหม่นั้นก็มักจะเป็นการให้ประโยชน์แก่นายจ้างมากกว่าลูกจ้าง เทคนิคนี้มักมีการนำมาใช้ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ภายใต้สัญญาฉบับเดิมได้ ในการที่นายจ้างทำการเลิกจ้าง และกลับมาทำสัญญาจ้างใหม่อีกครั้งไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ Fire and rehire tactics ของสหราชอาณาจักร


*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมาย National Security ของสหราชอาณาจักร

ร่างกฎหมาย National Security ได้รวบรวมมาตรการใหม่ที่สำคัญเพื่อปกป้องความมั่นคงของสหราชอาณาจักรซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ได้มีการมาแทนที่และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับที่ล้าสมัย โดยมีการสร้างมาตรการในการบังคับใช้เพื่อให้อำนาจแก่หน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายสามารถยับยั้ง,ตรวจสอบภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นศัตรูซึ่งพยายามจารกรรมข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือทำการแทรกแซงโดยการส่งสายลับเข้ามาในสหราชอาณาจักรอย่างลับ ๆ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ 
 ร่างกฎหมาย National Security ของสหราชอาณาจักร

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


Clean air zone framework ของอังกฤษ

CAZ เป็นหนึ่งในมาตรการในอังกฤษที่มีการนำมาบังคับใช้จริงในหลายเมืองของอังกฤษเช่น Bradford, Bristol และ Newcastle ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานท้องถิ่นต้องดำเนินการจัดให้มี CAZ ภายใต้ NO2 plan โดย CAZ ได้กำหนดบริเวณสถานที่ ๆ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพอากาศ และทรัพยากรเพื่อประโยชน์ในการที่จะจัดลำดับความสำคัญรวมถึงการประสานงานในเมืองเพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพ รวมถึงสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ 
 Clean air zone framework ของอังกฤษ

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณสื่อสังคม) ค.ศ. ๒๐๒๑ (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) ในประเทศอินเดีย

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณสื่อสังคม) ปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ( (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) ของประเทศอินเดีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มสื่อสังคมและป้องกันการใช้สื่อสังคมในทางที่ผิด
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณสื่อสังคม) ค.ศ. ๒๐๒๑ (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) ในประเทศอินเดีย
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


นโยบายในการกำจัดขยะพลาสติกเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา (Latin America)

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงนโยบายต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาในการจัดการขยะพลาสติกเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจากปริมาณขยะพลาสติกหลายล้านตันที่ถูกทิ้งลงมหาสมุทรทุกปีก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ นโยบายในการกำจัดขยะพลาสติกเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา (Latin America)
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


มาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการ “การแพทย์ทางไกล” (Telemedicine)

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในการกำกับดูแลการให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการจัดการปัญหาการเข้ารับบริการด้านสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่เริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ จนถึงปัจจุบัน
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ มาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการ “การแพทย์ทางไกล” (Telemedicine)
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


อายุของบุคคลกับความรับผิดทางอาญาของอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์

ความรับผิดทางอาญา (criminal responsibility) ถ้ามองในแง่ของความหมายจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดว่าบุคคลจะมีความสามารถที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและรับโทษในทางอาญาได้หรือไม่ โดยศาลจะพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดให้เหมาะสมกับการกระทำนั้น ในเรื่องอายุของบุคคลกับความรับผิดทางอาญา (the age of criminal responsibility: ACR) กฎหมายกำหนดให้บุคคลต้องรับโทษในทางอาญา เมื่อมีหลักฐานเพียงพอว่าบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำที่ได้กระทำลงไปตามกฎหมายอาญา

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ 
 อายุของบุคคลกับความรับผิดทางอาญาของอังกฤษ เวลส์ เเละสกอตเเลนด์

* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration: FDA) ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Foods)

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎระเบียบใหม่ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration: FDA) ในการปรับปรุงคำจำกัดความของคำว่า “อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Foods)” ที่ติดบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีการกำหนดเงื่อนไขในการกล่าวอ้างการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาปริมาณของสารอาหารแต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์นั้น
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration: FDA) ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Foods)
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายจัดเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการปศุสัตว์ของประเทศนิวซีแลนด์

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศนิวซีแลนด์อันก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา ซึ่งทำให้รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการเสนอแผนการจัดเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปศุสัตว์ในประเทศนิวซีแลนด์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายจัดเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการปศุสัตว์ของประเทศนิวซีแลนด์

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 


กฎเกณฑ์ข้อบังคับขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration: FDA) ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการผลิต การโฆษณา และการจำหน่ายกัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

บทความฉบับนี้มุ่งนำเสนอถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นถึงการควบคุมผลิตภัณฑ์จากกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา และนำเสนอถึงผลกระทบต่างๆ จากนโยบายกัญชาถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาอันเป็นที่มาของกฎเกณฑ์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ กฎเกณฑ์ข้อบังคับขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration: FDA) ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการผลิต การโฆษณา และการจำหน่ายกัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศ จากศูนย์ต่อต้านความเกลียดชังทางดิจิทัลของต่างประเทศ (Center for Countering Digital Hate)

บทความนี้ ขอนำเสนอข้อเสนอแนะของหน่วยงานของต่างประเทศในการกำกับดูแลผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ในเรื่องการป้องกันการคุกคามทางเพศที่ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงปรารถนาต่อผู้ใช้งานออนไลน์และเกิดผลร้ายต่อภาพรวมของสังคม
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> ข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศ จากศูนย์ต่อต้านความเกลียดชังทางดิจิทัล (Center for Countering Digital Hate)


* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


กฎหมายป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ของสหราชอาณาจักร Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022

กฎหมาย Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022 ของสหราชอาณาจักรมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ ผ่านการพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนหลังเกิดการรุกรานประเทศยูเครนโดยประเทศรัสเซีย กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผู้มีความร่ำรวยผิดปกติและก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ


Global Cross-Border Privacy Rules Declaration ภายใต้กรอบ APEC

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เขตเศรษฐกิจของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) ๗ แห่ง ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาร่วม ชื่อว่า "Global Cross-Border Privacy Rules Declaration" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบของแต่ละเขตเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกัน
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> Global Cross-Border Privacy Rules Declaration ภายใต้กรอบ APEC


* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


มาตรการใหม่สำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสหราชอาณาจักร

รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความเป็นจริงโดยไม่ถูกหลอกลวงจากร้านค้า และเพื่อกระตุ้นการแข่งขันภายในประเทศจึงได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้อำนาจแก่หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขัน (Competition and Markets Authority CMA) กำกับดูแลบริษัทในตลาดได้โดยตรงโดยไม่ผ่านกระบวนการทางศาล การปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นเอกเทศภายหลังถอนตัวออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้งยังเป็นผลมาจากการวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ที่ทำให้แนวโน้มการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์กับทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจ


คำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี (Executive Order) เรื่องการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา

เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในคำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี (Executive Order) เรื่องการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ (Ensuring Responsible Development of Digital Assets) โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดกรอบดำเนินงานด้านการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญ
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> คำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี (Executive Order) เรื่องการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา


* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Public Service Act เรื่องการถือครองกิจการของชาวต่างชาติของประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์มีความตื่นตัวในการผลักดันกิจกรรมด้านการค้าและการลงทุนภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฎความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการประกาศใช้กฎหมาย Republic Act 11659 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Public Service Act โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการถือครองกิจการภายในประเทศของชาวต่างชาติ
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Public Service Act เรื่องการถือครองกิจการของชาวต่างชาติของประเทศฟิลิปปินส์


 ​* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย


ร่างกฎหมาย Online Safety ของสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรเสนอร่างกฎหมาย Online Safety เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในโลกออนไลน์โดยมุ่งขจัดเนื้อหาที่ถือเป็นอาชญากรรมออนไลน์  และกำหนดหน้าที่ให้กับบริษัทผู้ให้บริการทำการลบเนื้อหาที่ถือเป็นความผิดสำคัญตามกฎหมายออกจากแพลตฟอร์ม โดยที่แต่เดิมบริษัทผู้ให้บริการมีหน้าที่ลบเนื้อหาเมื่อได้การรายงานจากผู้ใช้งานเท่านั้น แต่เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการโดยทันทีเพื่อป้องกันมิให้เนื้อหาดังกล่าวเผยแพร่ออกไป... เข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่  ร่างกฎหมาย Online Safety ของสหราชอาณาจักร.pdf


กฎหมายว่าด้วยข้อมูลของสหภาพยุโรป (Data Act)

ภายหลังจากที่มีการประกาศยุทธศาสตร์ข้อมูลของสหภาพยุโรป (European strategy for data)ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๐ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเสนอกฎหมาย Data Governance Act และได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๑ กำหนดกระบวนการและโครงสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลโดยบริษัทเอกชน บุคคล และภาครัฐ ต่อมาจึงได้มีการเสนอกฎหมาย Data Act ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๒ เพื่อกำหนดบุคคลที่สามารถสร้างมูลค่าของข้อมูลให้มีความชัดเจนภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย  ทั้งนี้ การประกาศใช้ยุทธศาสตร์และการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อยกระดับศักยภาพทางการจัดการข้อมูลของสหภาพยุโรป ทำให้ข้อมูลสามารถไหลเวียนในภูมิภาคและข้ามภาคส่วนได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์ของภาคธุรกิจ นักวิจัย การบริหารราชการ และสังคมโดยรวม เข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่... กฎหมายว่าด้วยข้อมูลของสหภาพยุโรป (Data Act).pdf


อุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งแวดล้อม และสังคม กรณีตัวอย่างร่างกฎหมายว่าด้วยความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมแฟชั่น ของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ ๑)

บทความนี้มีเนื้อหาเชิญชวนให้ทุกท่านตระหนักถึงกระแสของ Fast Fashion ที่มีองค์ประกอบของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่หลากหลายและซับซ้อน ซึ่งนำมาสู่ความท้าทายในมิติของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน  และประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยจะนำเสนอเป็นตอนที่ ๑ และจะยกตัวอย่างกรณีร่างกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการกำกับดูแลอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยตรง ดังมีรายละเอียดที่จะนำเสนอเป็นตอนที่ ๒ ต่อไป 
ผู้สนใจบทความฉบับเต็ม ตอนที่ ๑ สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ >>> Fast Fashion 1


(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


อุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งแวดล้อม และสังคม กรณีตัวอย่างร่างกฎหมายว่าด้วยความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมแฟชั่นของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ ๒)

ในตอนที่ ๑ ผู้เขียนได้กล่าวถึงความท้าทายของกระแส Fast Fashion ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว ตอนที่ ๒ นี้ ขอนำเสนอร่างกฎหมายที่น่าสนใจของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลและกำหนดกฎระเบียบด้านความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยตรง
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> Fast Fashion 2

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


หนังสือรับรองสุขภาพ (Health Pass): มาตรการทางกฎหมายของฝรั่งเศสในการยับยั้งการระบาดระลอกใหม่ในประเทศ

หนังสือรับรองสุขภาพ (Health Pass) เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเปิดประเทศของฝรั่งเศสมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการระบาดจากการรวมกลุ่มในสถานที่หรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขอันเนื่องมาจากการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน...


สิทธิการลางานเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด – ๑๙ ของรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นิวยอร์กเป็นมลรัฐที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ สูงเป็นอันดับ ๔ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๐ นายแอนดรูว์ คูโอโม (Andrew Cuomo) ผู้ว่าการมลรัฐได้ดำเนินมาตรการลดผลกระทบของการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในรัฐด้วยมาตรการที่หลากหลาย เช่น มาตรการเยียวยาทางการเงินด้านที่พักอาศัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะผ่อนปรนการชำระหนี้สำหรับที่พักอาศัยและงดการรายงานข้อมูลไปที่ศูนย์ข้อมูลเครดิต รวมถึงลดค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ล่าช้า และสำหรับมาตรการทางกฎหมายได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาพักการชำระหนี้ การขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ และการบังคับคดี และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองธุรกิจขนาดเล็ก (Protect Our Small Business Act) ซึ่งเป็นการเสนอของวุฒิสภาเพื่อช่วยเหลือผู้เช่าและเจ้าของบ้านพักอาศัยในมลรัฐนิวยอร์กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙


สิทธิในการซ่อม (Right to Repair) มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทเป็นผู้นำในเรื่องการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เห็นได้จากการจัดทำนโยบายปฏิรูปสีเขียว แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการติดฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บทความนี้ ขอนำเสนอสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “สิทธิในการซ่อม” หรือ Right to Repair” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> สิทธิในการซ่อม (Right to Repair) ของสหภาพยุโรป

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


การแพร่ระบาดของ COVID - 19 กับการใช้พื้นที่สาธารณะและความเป็นเมือง

การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัญหาที่ท้าทายการดำเนินงานของหลายภาคส่วน และทำให้เห็นถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองในหลาย ๆ ด้าน โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) ได้ให้ข้อเสนอแนะประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะและเมืองของภาครัฐในการรับมือ การเตรียมความพร้อมกับการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันที่สามารถนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยได้ โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังที่กล่าวถึงในบทความนี้ >>> การแพร่ระบาดของ COVID - 19 กับการใช้พื้นที่สาธารณะและความเป็นเมือง

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


Why we need a Declaration of Global Digital Human Rights

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎบัตรระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันเป็นช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่และเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  บทความนี้ ขอชวนทุกท่านคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประชาคมโลกจะต้องปรับปรุงกฎหมายที่สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ยุติธรรม ยืดหยุ่น สอดคล้อง และพัฒนาให้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมี Function ที่สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>  Why we need a Declaration of Global Digital Human Rights

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


กฎหมายว่าด้วยถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (Data residency laws)

กฎหมายถิ่นที่อยู่ของข้อมูล หรือ “Data residency laws” เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ และถูกเรียกในชื่อที่หลากหลาย เช่น "Data Sovereignty" หรือ "Data Localization" และการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อประเด็นความเป็นส่วนตัว (privacy) ความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ (national security) และในการดำเนินกิจกรรมทางการค้า (commerce) บทความนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (Data residency laws) โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> กฎหมายว่าด้วยถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (Data residency laws)

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


ภาพรวมกฎหมายว่าด้วยการทำแท้งของประเทศต่าง ๆ และกฎหมายของประเทศไทย

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอภาพรวมกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการทำแท้งโดยสรุปข้อมูลจากศูนย์สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (Center for Reproductive Rights) และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการทำแท้งของประเทศไทย 


มาตรการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียในการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมอวกาศตามกฎหมายว่าด้วยอวกาศ (การปล่อยและการนำคืนวัตถุอวกาศ) ค.ศ. ๒๐๑๘ (Space (Launches and Returns) Act 2018)

สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศออสเตรเลียแต่เดิมอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยกิจกรรมอวกาศ ค.ศ. ๑๙๙๘ (Space Activities Act 1998) ซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๘  ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ จึงได้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยอวกาศ (การปล่อยและการนำวัตถุอวกาศกลับมา) ค.ศ. ๒๐๑๘ (Space (Launches and Returns) Act 2018) เพื่อบังคับใช้แทนกฎหมายเดิม บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอมาตรการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียในการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมด้านอวกาศภายใต้กฎหมายดังกล่าวเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนากฎหมายอวกาศต่อไป


มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ของเยาวชนในภาคการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

การสื่อสารของสื่อใหม่หรือสื่อ Social Media ในปัจจุบัน เช่น Facebook Instagram YouTube มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ซึ่งผู้บริโภคไม่เพียงแต่เป็นผู้รับสารหากแต่ยังสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหา และความท้าทายที่สำคัญสำหรับบริบทดังกล่าวคือการบริโภคเนื้อหาที่อาจไม่ได้รับการกลั่นกรองอย่างถูกต้องเหมาะสม และโดยที่อายุของผู้รับสารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงสื่อและการตอบสนองต่อสื่อ ปัจจุบันจึงเห็นภาคการศึกษาในหลายประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)  บทความนี้จึงจะขอนำเสนอแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในภาคการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ของเยาวชนในภาคการศึกษาของสหรัฐอเมริกา


(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


เกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาวิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กของคณะกรรมการการค้าสหรัฐอเมริกา

การใช้สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียได้เปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจากการเล่นในสนามเด็กเล่นไปสู่การเข้าถึงกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา บทความนี้ ขอนำเสนอข่าวสารการพิจารณาเนื้อหาของวิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กของคณะกรรมการการค้าของสหรัฐอเมริกา (Federal Trade Commission) ที่ได้กล่าวถึงกรณีเนื้อหาของวิดีโอที่มีลักษณะมุ่งตรงไปสู่เด็ก (child-directed) ไว้เป็นที่น่าสนใจ 
ผู้สนใจสามารถเช้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> เกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาวิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กของคณะกรรมการการค้าสหรัฐอเมริกา


(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทำกฎหมายปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของสหภาพยุโรป: หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่มีความเสี่ยงสูง (High-risk AI applications)

การดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ของสหภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมา ให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นทางของการผลิต ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศแห่งความไว้เนื้อเชื้อใจ (ecosystem of trust) เพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีความน่าเชื่อถือ (TRUSTWORTHY AI)  ต่อมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่เอกสาร “White Paper on Artificial Intelligence – A European Approach to Excellence and Trust” ซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการของสหภาพยุโรปด้านปัญญาประดิษฐ์ และปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง (High-risk AI applications) โดยได้เสนอแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงดังที่จะกล่าวถึงในบทความนี้
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทำกฎหมายปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของสหภาพยุโรป

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


มาตรการทางกฎหมาย: กรณีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของสหรัฐอเมริกา

การปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์และกฎจราจรเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เป็นตัวอย่างของกรณีที่ภาครัฐในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพในการเดินทางของประชาชน และภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้พัฒนาและขายเทคโนโลยีมีการให้ความร่วมมือระหว่างกัน อันทำให้ทั้งกฎหมายและเทคโนโลยีต่างเป็นปัจจัยในการพัฒนาซึ่งกันและกัน บทความนี้มุ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการปรับปรุงกฎหมายเพื่ออนุญาตให้ใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยพิจารณาในขอบเขตของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐ


ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ มาตรการทางกฎหมาย: กรณีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของสหรัฐอเมริกา

(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)


กฎหมาย Medical Tourism ของประเทศอิสราเอล

อิสราเอลเป็นประเทศที่มีบทบาทนำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) และเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์  ธุรกิจ Medical Tourism ก็เป็นสาขาหนึ่งที่สามารถดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ เพิ่มการจ้างงานและเป็นช่องทางการระดมทุนที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศ บทความนี้ จะขอกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและผลกระทบจากธุรกิจ Medical Tourism ของประเทศอิสราเอล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> กฎหมาย Medical Tourism ของประเทศอิสราเอล


(บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย)    © 2017 Office of the Council of State.